ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΜΑΚΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΓΛΑΥΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΜΑΚΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΜΙΝΘΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΜΑΚΩΝ ΘΡΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ ΕΧΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΩΡΑΙΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΜΑΚΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΠΟΜΑΚΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΜΑΝΤΑΙΝΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΕΣ ΤΕΜΕΝΗ ΧΑΡΤΕΣ ΚΟΤΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΦΥΣΗ ΑΣΚΥΡΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΧΝΗ ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΛΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΓΟΡΓΟΝΑ ΚΕΧΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΜΑΚΩΝ ΑΙΜΟΝΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΘΙΜΑ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΙΣΛΑΜ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΟΤΙΝΟ ΚΥΚΝΟΣ ΜΕΔΟΥΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΕΚΤΑΣΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΡΟΥΣΣΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑ MYKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΡΑΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΚΑΡΔΑΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΜΑΚΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΤΑΝΗ ΛΙΒΑΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΟΡΤΑ ΡΕΥΜΑ ΡΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΜΑΚΩΝ ΓΛΑΥΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΛΟΗ ΑΙΩΡΑ ΑΚΡΑΙΟΣ ΑΛΙΚΟΧΩΡΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΖΑΓΑΛΙΣΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΤΙΚΙΟ ΚΙΔΑΡΙΣ ΚΙΡΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΥΡΤΙΣΚΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΟΡΓΑΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΛΑΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Πάχνη ΡΥΜΗ ΣΕΛΕΡΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ ΣΙΡΟΚΟ ΣΜΙΓΑΔΑ ΣΟΥΝΙΟ ΣΩΣΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΕΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΧΩΡΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟ

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

21 Πομακικά παραμύθια γραμμένα στην πομάκικη γλώσσα
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ από την ιστοσελίδα
POMLEX.COM του Ριτβάν Καραχότζα
Ανάκτηση της δημοσίευσης μέσα από το web.archive.org/

21 Πομακικά παραμύθια 
από το βιβλίο της Δήμητρας Κατάκη 
"Ο παππούς και η γιαγιά είπαν..."

 Τα παραμύθια δημοσιεύονται στο πρωτότυπο πομακικό κείμενο.


1. Chórnï smókvï i bâlï smókvï

Bírvakït bírzeman so ye adín prasyák fátil govedár faf annó sélo. Ne so ye paminólo mlógo vréme i govedáren si ye umrâl i astávil ye nadzát zhanóno mu i annó déte.

Narástlo ye déteno i annók déne papîtava máyko mu: «Ma, ímame li nâko astánato ad bubáyka?». «Bubáyko ti», víka mu tya, «imâsho annó mátsinko. Kadéta da ídesho sas tóga si ye nósesho, za da yedé na tîye.
I kugána so nayedâsho, zberâsho trahîne i to stánavaho lírï». Zíma mátsinkono sïnón, sâda so nayáva i agá so nayáva zbíra trahîne i vídeva azám óti so has stánalï lírï. Skrîva gi i fîrka ódragosti nah máyko mu: «Ma, astána li drúgo nâko ad bubáyka?», papîtava ye. «Anná svírka sîne», víka mu tya, «i tîye si ye nósesho sas tóga pa sâkade i svíresho kugána so vídesho na zóra». Zíma i svírkono azám kópelöno i deynettísalo ye da svírne. Sas annósh svírnavanye mu ye izrîpnal adín arápin atprésh tóga i papîtal go ye «Kaná mo íshtesh chorbajíinu?». «Níkana», mu ye advórnalo kópelöno, «ishtâh da déynettisom svírkoso, da vídem svíri li». «Ad búgün natsîy som tvoy, kópelö, i kugána ti trâbavom za nâko svírni annósh i ya she ti stórem kanáta íshtesh», reklól mu ye arápinon i zagubíl so ye.

Le so ye zagubíl arápinon, kópelöno ye atishlólo nah máyko mu i reklólo yi ye: «Ma, ídi póishti béyevono mómo za móne». «She ídom, sîne, alá mi ye néma dadót», advórnala mu ye máyka mu i tórnala ye za nah béyevono kóshto.
Agá fpíra itám, túnnava na vratána, izlíza béyevana momá i dáva yi annó parchó hlâba, óti yi so ye spravílo ta ye atishlála da prósi. Vráshta si so máykana sas skórshano sórtse i kázala ye sïnúne yi kak ye stánala rábatana. «Mólem ti so, ma, trâbava da ídesh pak da ye paíshtesh», pamólil ye sïnón i tya ye atishlála pak.

Agá hódi u béyevono kóshto, udríva pak na vratána, izlíza béyevana momá i agá ye vídeva, danáse yi pak annó parchó hlâba. «Na íshtom hlâba, dóshterö», víka yi azám tya, «íshtom da prédumem málko sas béyene». Payóla ye momána nah vótre i atkárala ye nah bubáyka yi.

«Kaná íshtesh, zhóno?», papîtal ye béyen agá ye vídel i tya agá mu ye kázala óti ye atishlála da íshte dashterôno mu za sïnáne yi, toy so ye nasmâl i reklól yi ye: «She ti ye dam, alá trâbava naprésh da si ugradí annó kóshto kakvóso móso za kámatno i yéshte bilé po húbavo». Vráshta so azám zhanána na täh i víka sïnúne yi: «She ti ye dadé, sîne, béyen, alá agá si ugradísh annó kóshto kakvóno tógavono i yéshte po kámatno».

Agá go ye chül inazí sïnón, reklól ye máytsi mu: «Namóy da ti ye kahór, ma». I iskárava svírkono i svírnava annósh. Izrîpnava azám birdén arápinon atprésh tóga i papîtava go: «Kaná íshtesh, kópelö?». «Íshtom annó kóshto kakvóno béyevono za kámatno i yéshte po kámatno», reklólo mu ye kópelöno. «She da stáne, chorbajíinu», advórnal mu ye arápinon i zagubíl so ye. I tíye so atishlíli da spöt.

Agá so stánali sabáhlainno i apúlili so achíne kaná da vídet: annó kóshto po kámatno i ad béyevo. Yátstse gulâma ye búla i vidé ye búla at tsâlo kasabóno. Vídel ye i béyen sabáh sabáh i pabudalíl so ye. Zöl ye azám da so chûdi, da vídi kaná she právi sas dashterôno mu, she ye dáva li íli néma da ye dáva. Kákna so ye chûdil i durgá da zaftása da zôme karáre kópelötune ye máykana atishlála pak i reklála mu ye: «Béyu, sïnót si mi ugradí kóshto po kámatno i at tvóso i íshte da mu dadésh dashterôto za zhóno, kákta mu so be ftásal». Béyen so ye fátil i ne ye mógal da stóri níkana. Dal ye azám dashterôno kópelötune i azhónili so so.

Málko vréme sétne ye béyen parûkal dashterôno mu na täh i papîtal ye: «Kak prekáravash, dóshterö? Kaná íma tvóyen chülâk ta mu dakárava inélkus zenginlíka?». «Íma annó míchko mátsinko i kugána yedéme zbíra trashîchkïne i to stánavot lírï», reklála mu ye dashterâna. «Yálnïs annó mátso íma? Néma kak, tsälá kóshta na mózha da stáne faf annók véchera uvótre sas mífko lírï yálnïs. Nókana mi krîyesh», reklól yi ye pak bubáyko yi i tya ye stánala mejbúr da mu kázha i za svírkono i za arápinane. «Da mu gi ukradésh i dvéne i da mi gi danesésh», reklól yi ye bubáyko yi i tya kaná da právi, bubáyko yi ye bul, hódi ukrázhda gi at chülâkane yi i annáse mu gi.

Le ye zöl faf rakîne svírkono béyen, svírnal ye annósh i arápinon ye izlâl atrésh tóga. «Kaná íshtesh, béyü?», papîtava go i béyen mu ye reklól: «Ídi zômi mókne zôte i pótachi go faf annók trápa». Hódi arápinon zíma kópelöno i patócheva go faf annók trápa, alá ye búlo kïsmetlí kópelöno, ukáchilo so ye na dve smókvï i kurtalísalo so ye.

Kákna ye visâlo za dvéne smókvï i móchilo ye da so fáti za nâko véyko da so vaskáchi vas trapáne, vídelo ye óti ye annána smókva búla bälâ i drugána cherná. Atkótsalo si ye i ad dvéne da gi nakúsi i kaná da vídi: Kugána ye yálo ad bâlïne smókvï, níknalï mu so rógove i kugána ye yálo at chórnïne pádalï si mu so. «Chákïy da dam ya dâdu annók húbava dérse», pachúdilo so ye kópelöno. Nabíra azám bayá smókvï i ad dvéne i ha bre dö bre izlâlo ye vas trapáne i apônalo ye za nah dâdavono mu kóshto, ugradén prasyák za da go na paznót.

«Predávom smókvï, slátkï smókvï. Chórnï i bâlï», zôlo ye da rûka, agána ye yanïshtísalo kóshtono, i béyevana momá so ye nafîrkala da si kúpi. Alá yi ye toy dal yálnïs ad bâlïne i agá gi so izâli tya, bubáyko yi i drúzine vríttsi, izlâlï mi so rógove. Béyen so ye fkîsnal i parûkal ye nay gulâmehne doktórye, alá ye níkutri ne mógal da gi izgoví. Béyen ye ne mógal da stóri níkana i sram go ye búlo da izléze izvón vratána. Prikárava azám zôten mu i zíma si mu svírkono.

Agá ye zôlo kópelöno svírkono, svírnalo ye annósh i le ye izlâl arápinon atprésh tóga, reklól mu ye: «Zômi dâda i pótachi go faf annók trápa». «Kákta rechésh, chorbajíiny», advórnal mu ye arápinon i zöl ye kurnázinokne béye i búhnal go ye
nis annók trápa. Dáva azám kópelöno zhanóyne at chórnïne smókvï, pánnalï yi si so ragovéne i stánala si ye kákta naprésh. Paminólo ye azám kópelöno na béyevo mâsto i zhïváli so tíye húbbe i nîye yéshte po húbbe.

 2. Anná kurnázin stará i adín chifútin star

Zhïváli so na stárïte godínï faf annó sélo adín star chülâk i anná stará zhaná. Stárïyen ye bul yáttse pintíye i starána ye búla yáttse kurnázin. I hránili so i annó míchko svíne za da go kólet da go yedót agá narasté.

Priprâlo yi so ye yáttse stároyne da nakúsi svínetune slátkono môso i zayávala go ye stárakne hérgün: «Bayá narásta, chülâku, svíneso, kak ti so zglâva? Kaná víkash, da go zakóleme li?». «Néma da go kólem dur na spúsne kuyrúka», advráshtal yi ye stárïyen.

Starána ye vídela ártïk óti ye ne mógala da kandïrdísa stárakne da go zakóle i kakvána ye búla kurnázin zíma annók déne annó parchó pamúka, zalépe ye svínetune na apáshkono i parûkava stárakne: «Chulâku, yála da vídish svínetune ye pabelâla apáshkana, spúsnalo ye kuyrúka. Dóyde vakît ártïk da go kóleme».

Kaná da právi stárïyen, vídel ye óti go na mózha kurtalísa svíneno i zíma go annók déne zakála, addíra go, sasíche go i tórnavot azám sas stárono nah asóykono da zbírot darvá, da go pechôt.
Kákna so varvâli na pot mâtali so misíre, za da so na zagubôt.

Agá so izvarvâli bayá póte, srôshnali so annók prasyáka. «Mârhaba vu, stári. Kaná vu kára vámi isîy nah ‘túzi?», dal mi ye selâm. «Isîy i isîy zbírame darvá», advórnali mu so dvomínana stári i kázali mu so síchkono za svíneno kutró kak ye búlo. Kázali mu so i za nahtárene óti go so kláli faf annó dúpko varhú vratána. «Alláh da vu pamága», reklól mi ye prasyákon i tórnal si ye géki faf pótene. Pak toy ye slédil misírene i atishlól ye práve faf stáremne kóshtono, sônnal ye, nahlátskal so ye i ne ye astávil níta annók kókala at svíneno.

Pabórkali so so stárine agá so so vórnali ad asóykono. Zôli so da rûkot prasyákane i da go pîtot za svíneno i toy mi ye advórnal: «Muháta go izéda svíneto i kázal mi ye annó múho, zhána ye abigrávala pa vótre pa kóshtono. Zôli so azám dvomínana stári da fíret muhóno katagá budalâvi. I agá so ye muhána ustayála stárumune na glavóno, starána géki da primázha muhóno, udríva stárokne faf glavóno inîy huzlî ta go astáve na mâsto. Alá ye muhóno ne mógala da ye primázha. I tya so hódi ustáve pak stároyne na glavóno. Atpára si starána annósh i tóynono glávo i páda i tya na zemôno i ne ye mógala at ‘túka da si stáne.

Atishlíli so i dvomínata stári, pak so ne nakúsili svíneno. Níta muhóno so báre ne mógali da primázhot, óti mi go ye izâla.

 
3. Zhána bába so ye vráshtala gech nah kóshtono

Zhïvál ye bírvakït bírzeman adín star chülâk sas zhanóno mu faf annó sélo na annó barchíno. Zhanána ye imâla annók parátika húye: vráshtala si so ye gech nah kóshtono i nagádala ye chülâkane da so fkîsnava.

Annók déne go ye zhanána fazlá stórila i chülâkon ye tórnal da pîta pa mahalóno da ye so ne vídevali nâyde, alá so níkutri ne ználi níkana.

I kaná da právi chülâkon faf drúganek déne so hódi skrîva, dachâkava ye i vídeva ye da vlíza faf kóshtono annóy komshúykoy. Ha bre, dö bre hódi i toy paslét tîye, udríva komshúykoyne na vratána: «Selâmaleyküm, komshúyko. Da si ne vídevala móto zhóno pa itúzi?», papîtal ye, agá mu ye atvórila vratána. «Ne, komshúyinu, íma bayá déne da ye som vídevala», advórnala mu ye komshúykana, pak to ye tya krîla zhanóno mu u täh.

Atishlól si ye chülâkon na täh i châkal ye zhanóno da si so vórne. Hódi si nónakolko ártïk zhanána, alá faf drúganek déne pak áynisi. Pak ye vlâla zhanána faf komshúykoyne kóshtono, pak ye atishlól chülâkon i papîtal komshúykono i pak mu ye tya reklála géki ye ne imâlo zhanóno mu itám. I kugána si so ye ártïk vórnala zhanána nah kóshtono, fáta ye chülâkon, dáva yi annó gulâmo sópo i hódi azám mâta ye faf râkono. Atsúrnala ye rekána zhanóno i mífko po sétne so ye zagubíla chülâkune ad achíne.

Alá agá mu ye paminóla ifkâna i sétil so ye inagáne kaná ye stóril, pishmén ye stánal chülâkon i zabalâl so ye za tîye.

Vlíza azám faf râkono da ye abiískava, alá agá da varví nadól, tórnal ye da ye abiískava vaz râkono nagóre. Láhalo so ye inagáne da paminé adín druk pres ‘tam i papîtal go ye: «Kaná, chülâku, právish faf râkoto?». «Abiískavom si zhanóto, atsúrna mi ye rekáta», advórnal mu ye chülâkon. «Néma da ye náydesh nah ‘túka, chülâku. Rekáta ye atsúrnala nadól», reklól mu ye azám drúgïyen, alá ye chülâkon ne ískal da so séti. «Tya kakváta be dalnâ néma kak da ye atishlála nadól, kefílle she ye atishlála nagóre», advórnal mu ye stárïyen chülâk i tórnal ye da si ye abiískava i hále si abiískava... i zhóganek vídi, víka mu da ye mílava zhanóno mu da ye i sas kusúre.


4. Grebenôn, agledálono i tríne vríse

Bírvakït bírzeman ye adín avjí primázal dve píltse i annél gi ye u täh. Faf drúganek déne, kugána ye bul pak na áva, zhanána mu gi ye svaríla piltséne i dála gi ye dvémnem détetom da gi izedót.

Akshámlayinno, kugána so ye vórnal nah kóshtono avjíyen, paískal ye zhanóyne da yedé: «Zhóno, ye mi so ye, íshtom dvéte píltse, zhîte fchéra danésa. Kadé so to?». «Izédaho gi dechyáta, chülâku», advórnala mu ye zhanána upláshana. «Íshtom da yam môso», izrûkal so ye azám chülâkon. I pustána zhaná ye adrézala annó parchó at tîye i dála mu ye. Apátkava go mesóno avjíyen i víka: «Yáttse ye búlo slátko insántskoso môso.
Kïrk déne sétne she da kólem dechyána da gi yam».

Agá go so chûlï inazí dechyána fátilo gi ye strah i stánalo mi ye kahór. Brayílï so annók pa annók denéne i chákalï so da so navórshot. Agá so so paminólï denéne i dashlól ye i nay sétnïyen den, mómicheno ye sabáh sabáh vazdígnalo bráta mu: «Stáni, dóyda sahátet. Akú na zbarzíme, bubáyko she zaftása da nu zakóle. Háyde na bábo da nu pamógne». Stánal ye brat mu i apônalï so le inagáne za nah bábo mi. «Pómagni nu, bábo», ablûbilï yi so dechyána rakîne i pamólilï ye so, «bubáyko nu fíri, íshte da nu kóle za da nu yedé». «Namóyte da vu ye strah, máychin», reklála mi ye bába mi, «zômite isózek grébenä i isazí agledálo i agá vu yanïshtísa, métnite na zemôno naprésh grebenâse i azám agledáloso. Alláh da vu pamága», pamólila mi so ye nay sétne i artósala gi ye. Dechômne so so navirílï achíne i zôlï so da bâgot kólkono mózhot po duléche.
Agá málko po sétne dechyána so chúlï bubáyka mi da traptí paslét to i da gi yanïshtísava. Dechyána so so umarílï fîrkava i bubáyko mi agá gi stígnava i ispína rachíshtana da gi fáti, dashlólo mi ye na umáne dechômne grebenôn, agledálono i kanána mi ye kázala bába mi. Mâtot azám grebenâne na zemôno i to gi pakrîva adín óblak i paludâtïyen bubáyko ye na yénkas abiískaval da gi náyde.

Svétnalï mi so achíne dechômne i zôlï so da fîrkot yéshte po, alá mífko po sétne so pak chúlï bubáyka mi da íde ispóslet.
Mâtot azám na zemôno i agledálono i to so adín tsäl denís raspína zat to. Dechyána so so nashlîlï faf annókne kráye i bubáyko mi faf drúganek i kákna ye móchil da paminé na srôshto, udávil so ye.

Kurtalísalï so so srébarnïne déti sas agledálono at parátikokne bubáyka, alá mi so ye dashlólo yáttse ye i pi i tórnalï so da abiískavot mómicheno za yáto i kópelchöno za vódo. Kákna ye abiískavalo kópelchöno, zblásalo ye annók afchárina i papîtalo go ye za vódo. «Itúzi po adgóre», mu ye reklól afchárinon, «íma tri vríse. Adínïyen ye za insána, drúgïyen za rîbï i po drúgïyen za óftse. Ídi so nápi». Hódi kópelchöno, nahóde tríne vríse i navâda so napíva. Alá so ye ne napílo ad zhókne vríse ye trâbavalo i stánalo ye aftsá.

Agá so ye vórnala sestrá mu, kadéna go ye astávila, i ne go ye nashlála, tórnala ye da go abiískava. Kákna ye abiískavalo mómicheno bráta mu zblásalo ye i to afchárinane: «Da si ne vídeval nâko kópelchö pa itúzi, afchárü?», papîtalo go ye i afcháren go ye prevódil nah tríne vríse. Tórnalo ye mómicheno za nah tríne vríse i agá ye atishlólo itám, nashlólo ye yálnïs annó óftso. Drúgo níkana. Strah go ye fátilo mómicheno i ne ye ználo kaná da právi. Tórnalo ye azám da abiískava afchárinane, alá ye ne mógalo da go náyde níkade. Kaná da právi mómicheno, zíma aftsóno, pakácheva so na annók górma i sedâlo ye itám i plákalo ye za bráta mu i za tógavokne si kïsméte. Agá kákna inîy, láhalo so ye da paminé pres ‘tam anná stará zhaná, chûla ye mómicheno da pláche i ustayála so ye. Zbórkala so ye, agá ye vídela samíchko mómicheno da sedí na górmane i da pláche i papîtala go ye: «Óti pláchesh, dóshterö? Ímash li kaná da yedésh i da piyésh? Yála sas móne». Mómicheno ye zaslédilo nah kolíbono, kadéna ye zhïvála starána zhaná, atishlólo ye itám i pamágalo yi ye na izmétene. Payólo si ye sas to i aftsóno i ne ye addélelo níta dekakó at to i valésavalo ye kákta nókana.
Paminólï so so godínïne, mómicheno ye narátalo i stánalo ye anná kamatná momá. I annók déne, kákna ye rábatila advón na prústane, pamína annó vasilyázovo kópelö sas kónene i zagáleva ye. Hódi na stárono zhóno i paískava ye za zhóno, alá mu ye tya ne dála, ískala ye da ye darzhî itám, za da yi pamága.

Lâykim ye kópelöno fátilo ináte da ye zíma, óti ye ne mógalo da ye iskára at sartséno. Annók déne pamína pak pres ‘tam sas kónene, vídeva stárono zhóno da peré na prústane i víka yi: «Ne si hubavá seybíyka. Na perésh gi húbbe drípïte». Fkîsnala so ye azám starána zhaná, astávila ye pranyéno, vlâla ye navótre i za da so kázha ta si íma rábatlivo dóshterö, preváda momóno da peré tya.

Kanána ye ískalo kópelöno. Le izlíza momána na prústane, grábnava ye kópelöno, máhnava ye na kónene i izbâgava. Atkárava ye u täh i azhónevot so sas shenlíka i sas drágo i pustána momá ye stánala vasilyázova zhaná. Chülâkon yi ye mílaval i dragóval kákta nókana i «glôdal ye faf achíne», lâykim ye ne mógal da vídi faf täh níkakvo drágo, alá yálnïs bálno. Kólko she da ye móchila vasilyázovana zhaná da go skrîye, ne ye mógala. Mlózish keré ye pîtal vasilyázon da mu kázha, alá ye tîye búlo strah. Kak da mu kázha óti ye imâla annó óftso za bráta?

Pamínalo so ye vremôno inîy, agá annók déne hódi u täh na vónkashnïne vratá anná stará zhaná da prósi i slédila ye i anná aftsá. Paískala ye da ye astávet da vídi vasilyázovono zhóno. Pak tya tye búla inázi parátikana zhaná i ískala ye da yi stóri parátiko.

Kákta ye, parátikana zhaná nahóde vasilyázane i zhanóno mu, alá ye vasilyázovana zhaná ne paznála, chûla ye yálnïs annó óftso izvón vratána da ble na bálno. «Ótvarite bórzho aftsóyne da vléze na vótre», izrûkala so ye agá ye chûla, «i zágradite le isâ isózi zhóno faf mapïzanôno».

Stórili go so kanána mi ye reklála vasilyázovana zhaná i aftsána ye atishlála ta yi ye légnala na skútane zhanóyne. Zôla ye da ye lízha i sólzïne yi so chüchûrkalï. Zhanána so ye azám ne dayendísala ártïk i kázala ye chülâkune síchkono kutró kak ye búlo.

Namóy plaká, zhóno, svórsha ártïk vrit bálnoto za tébe», reklól yi ye chülâkon i prevódil ye insána da náydot zhókne afcháre be prevódil bráta yi nah tríne vríse. Kázal mi ye afchâren kutrí vris ye bul za insána, napíla so ye aftsána ad ‘nózek vríse i stánala ye le inagáne annó kópelö da ‘tam kámatno i yáko, ta so so pabórkali vríttsi. Pabórkala so ye i vasilyázovana sestrá i zagálila go ye le inagáne.

Azhónilo so ye azám kópelöno nah vasilyázovono séstro i zhïválo ye húbbe vaz zhanóno mu i vas séstro mu. Pak parátikana zhaná so ye pak púknala at hasetlíka agá so ye nauchíla. Púknala so ye i razbíla so ye i atpâla ye dur da itúzi!

5. Zhîyen chülâk ye atishlól na Alláha

Nókuga ye adín fukará chülâk atishlól na kasápinane da si kúpi môso, za zhanóno i za dechyána. Zöl ye mesóno i reklól ye kasápinune: «Némom parî da ti go plátem isâna. She ti go plátem kugána ímom». I kasápinon si mu ye zöl mesóno nadzát.

Vórnal so ye chülâkon prázan nah kóshtono i reklól ye zhanóyne: «Zhóno, pódem. Pódem da náydom Alláha». «Néma da go náydesh», advórnala mu ye tya, alá ye chülâkon annósh stóril niyéte da varví da go nahóde i tórnal ye.

Izvarvâl ye bayá póte agá fpíra na annó mâsto, srâshtra annók chülâka da shîyeno patónata faf parstóno. Dal mu ye selâm i toy mu ye reklól: «Sédi da lezhîme búksham itúzi nannó, drúmnitso». Stánal ye razî chülâkon i astánal ye itám da prekárot vecheráne nannó.
I Alláh mi ye prevódil annó hurmó da so nayedót da so ne gládni. Razdelíli ye so hurmóno i légnali so da spöt. Agá so stánali sabáhlayinno, Alláh mi ye prevódil pak annó hurmó i tíye ye so pak razdelíli. Tórnal azám chülâkon da si varví i drúgïyen go ye papîtal: «Na káza mi tï móne nah kadé pódish pres ‘túzi?». «Pódem da náydom Alláha», advórnal mu ye toy. «Akú go náydesh, pópïtï go, kugána si úmrom kadé she vórvem? Na jennétene li íli na jehennémene?». Ftásal mu so ye chülâkon da papîta i tórnal si ye pak faf pot.

Izvarvâl ye pak bayá póte agá na annó drúgo mâsto srâshta annóga da so kláne varhú annók péshtura i faf péshturane uvótre da gorí ógan.
Agá so ye atklánel, nablizháva go chülâkon i dáva mu selâm. Drúgumune ye ashturâlo, agá ye vídel annók yabanjíina chülâka da abihóde pa itám i papîtal go ye: «Kadé pódish tï nah ‘túzi, chülâku?». «Pódem da náydom Alláha», advórnal mu ye chülâkon. «Néma da go náydesh», reklól mu ye azám drúgïyen. «Húbbe she ye akú go náydom, alá i da go na náydom néma zaráre», víka mu chülâkon, halallashtísali so so i tórnal si ye. Pamólil go ye azám drúgïyen chülâk i reklól mu ye: «Akú go náydesh pópïtï go, kugána si úmrom kadé she vórvem? Na jennétene li íli na jehennémene?». Ftásal mu so ye i tómu chülâkon i zöl si ye pak pótene za na Alláha.

Varvâl ye mlógo déne i nónakolko fpíra faf annók baíre. Itám ye srôshnal nókachkishä haydúte. Dal mi ye selâm i tíye mu so reklíli da astáne da prelezhî faf ‘nózek véchera itám. Prelezhál ye chülâkon sas täh faf ‘nózek véchera i sabáhlayinno so ye hazïrladísal da si varví. «Tï si pódish, pak nu na káza nah kadé pódish», reklíli mu so haydútene i toy mi ye kázal óti ye pódil da abiískava da náyde Alláha, óti ye bul fukará i ískal ye da mu so apláche. «Na trâbava da hódish na Alláha, nîye she ti dadéme annók sakúle lírï», reklíli mu so haydútene. Chülâkon gi ye ne rachíl lírïne, alá so so haydútene fpônali: «Zômi parîse, ne ye gräh. Nîye gi kradéme ad zengínene i dávame gi fukarómne». Alá gi ye chülâkon pak ne rachíl parîne i tíye agá so vídeli óti na mózhot da go kandïrdísot da gi zôme, halallashtísali go so i pamólili go so: «Akú náydesh Alláha, pópïtï go za námi, agá si umréme kadé she varvíme? Na jennétene li íli na jehennémene?». Ftásal mi so ye i täm chülâkon i tórnal si ye pak za na Alláha.

Varvâl ye pak bayá déne i agá na annó mâsto srâshta annók stára chülâka sas bâlo kóso i dlôgo brádo. Le mu ye dal chülâkon selâm i toy go ye papîtal: «Kak tï isîy da dóydesh nah ‘túzi? Kaná íshtesh?». «Alláha abiískavom», advórnal mu ye chülâkon i stárïyen sas bâlono dlôgo brádo mu víka: «Nashlól go si. Alláh ye atprésh tébe. Ya som Alláh. Za kaná si dashlól?». «Dóyda da si zômom kïsmétese, Alláhu», advráshta mu fukarána i Alláh mu víka: «Vórni si so nah kóshtono. U vámi pad vratána íma annó tíklo. She ye vdígnesh sas stísnatï óchi i she si zômesh kïsmétene». Berekettísal ye chülâkon Alláha, alá kugána da si pódi dashlólo mu ye na umáne da papîta za zhâhne be srôshnal na pot i víka Alláhu: «Na pot kugáta idâ, Alláhu, víde annók chülâka da shîye patónata faf parstó. Velí mi da to pópïtom, agá si umré, kadé she varí? Na jennétene li íli n a jehennémene? I annók drúga pak da zhïvé faf annók péshtura. Toy so klánesho varhú péshturate i faf péshturate uvótre gorâsho ógan. I toy mi velí da to pópïtom, agá si umré na jennétene li she varví íli na jehennémene». «Kázhï mi da mo na zabarávet i da mo spamínot na bannósh», reklól mu ye Alláh. «Srôshna i birkáchkishä haydúte i tíye íshtot da so nauchót kugána umrôt na jennétene li she varvôt íli na jehennémene?», stóril ye devám chülâkon. «Kázhï mi óti she varvôt na jehennémene, agá so inakvízne», advórnal mu ye Alláh i chülâkon go ye berekettísal i vórnal so ye. Nay naprésh hódi nahóde druzâhne, zhâhne be srôshnal na pot, kázava mi kanána mu ye reklól Alláh za täh i vráshta si so nah kóshtono.

Agá ye fpräl u täh, atishlól ye práve na vratána, vdígnal ye tiklóno sas stísnatï óchi i zöl si ye kïsmétene: annó líro.

Zöl ye azám lírono i nay naprésh ye atishlól na kasápinane da mu ye razvalí. Alá ye lírana búla yáttse skopá i kasápinon so ye pabórkal: «I tsâla dükânase da ti dam», víka mu kasápinon, «na mózhom da ti ye plátem líroso. Yáttse ye skopá». Izlâl si ye chülâkon i atishlól ye na saráfinane, alá i itám áynisi: «I tsâla dükânase da ti dadéme na mózhame da ti ye platíme líroso», reklíli mu so i atishlíli so na astinomíyeno da vídet kakvá ye búla inázi líra. «Kadé ye náyde tï isózi líro», papîtalï go so jandïrmîne chülâkane. «Alláh mi ye dáde», advórnal mi ye toy, alá go so tíye ne vâravali i paískali mu ye so da mi ye dadé. Ne so ye fpônal chülâkon, izvádil ye lírono ad jübôno i pódil ye da mi ye dáva. Alá kákna ye pódil da mi ye dáva lírono, rakána mu so ye fpônala i tíye som azám izvâravali óti ye lírana has búla ad Alláha. Zôli so karáre azám da mu dávot vríttsi at ‘tam natsîy síchko kanána mu ye trâbavalo za tóga i za hanôno mu pres parî i prekáravali so tíye húbbe i nîye yéshte po húbbe.


6. Kïsmetlíno brátye i hójeno

Zhïváli so bírvakït bírzeman dvomína brátye. Imâli so krávï i ískali so da gi razdelôt i da gi zômot kutrómu kólkono so so pádalï. Alá óti so ne mógali da gi razdelôt kákna ye trâbavalo, gulâmïyen brat ye reklól míchkumune: «She ugradíme annó nóvo mándro i zhîne si krávï vlézot samî uvótre, mo so». Reklól go ye inazí, óti mu so ye spravílo ta she vrit krávïne da vlézot faf nóvono mándro. I has, dvomínana brátye ugrádot annó nóvo mándro i chákali so annók aksháma da vídet kólko krávï she vlézot uvótre. Alá agá so so vórnalï akshámlayinno krávïne, vlâlï so vrit faf stárono mándro, óti so na sâkutro itám vlízalï, i yálnïs anná kráva ye vlâla faf nóvono i tya óti ye búla släpá.

Astánal ye gulâmïyen brat sas annóno krávo i yálnïs tîye ye iskáraval da pasé. Annó déne krávana kákna ye iskáravala yezîkane da pasé, toy ye glôdal i zglâlo mu so ye ta go igró. «Krávo, zbéri yezîkate navótre», yi ye reklól i ispakáral ye. Krávana si ye pak tóynono kárala i iskáravala si ye yezîkane da pasé.
I toy so ye da ‘tam fkîsnal, ta ye zaklál. Zöl ye azám mesóno i razdál go ye kúchetomne da go izedót, alá mi ye reklól za málko déne uvótre da si mu go platôt. Paminólï so so denéne, alá mu go so kúchetana ne platílï. Fáta gi azám zagráda i zíma da gi chúka. Tsâla déne gi ye chúkal i akshámlayinno gi astáve, za da pachínne, ta da zafáti pak faf drúganek déne. Alá agána ye atishlól sabáhlayinno faf mándrono, vídel ye óti so vrit hayvánene izbâgalï i yálnïs annó kúche ye astánalo, zhóno ye chúkal nay mlógo ad vrit.

Le go ye vídelo kúcheno, zafátilo ye da ravé faf annó keshô bez da so spíra. Zachúdil so ye azám govedárinon i agá ye yanïshtísal kadéna ye kúcheno raválo kaná da vídi: annók kazáne lírï.

Ódragosti govedárinon, atishlól ye le inagáne da kázha brátu mu i za da gi razdelôt práve, pa palavínï, pachûdili so so da ídot na hójeno i da mu paíshtot kantárene. Hójeno mi go ye ne dálo, alá mi ye paískal da mu kázhot za kaná mi ye bul kantáren. I to, óti mu so ne kázali, hódi ta gi preslézhda na skrîto, za da mu izléze merákon. Alá go so usétili dvomínana brátye i atishlíli so ta go so métnali faf annók bunáre. Faf drúganek déne sabáhlayinno so mahalânene abiískavali da náydot hójeno i vídeli so dva róga da plîyet faf bunárene.
«Hójetune so izlâlï rógove», zôli so da rûkot azám i da so smöt.


7. Mechkóyne dashterâna

Zhïvála ye nókuga faf annók baíre anná mechká samá. Nashlála ye nókade annó míchko déte i zôla go ye sas tîye, da yi so na sïkïldísava i da ye ne samá. Hránila go ye at tîye i iskútila go ye katagá ye búlo tóyno déte.
Agá ye bayá narástalo mómicheno i zôlo ye da so séshta i da dúmi, annók aksháma kugána so légnali da spöt, reklólo ye mechkóyne: «Bíyesh yáttse na grózno». Yáttse yi ye dabalnâno mechkóyne ad ‘nózek láfa i ne ye mógala da ye iskára at sartséno.

Godínïne so so paminólï, mómicheno ye narástalo, stánalo ye momá i azhónila so ye. Málko vréme sétne atkák so ye azhónila momána, mechkána ye reklála annók déne da íde na tîye da ye abíde. Pánnalo yi ye drágo momóyne, óti ye atishlála da ye abíde i kugána ye mechkána stánala da si varví, momána yi ye reklála da íde pak bir ay sétne. «Zômi annó brádvo i ódrezhï mi petóso», pamólila ye azám mechkána, alá ye dashterâna ne ískalo da yi stóri parátiko. «Na mózhom da stórem ya isakvózne parátiko inózimu, zhîyen mo ye kútil kákta máyka», reklála yi ye momána. Alá ye mechkána ókadar mólila, ta ye nay sétne momána zôla annó brádvo i adrézala yi ye petóno.

Vórnala si so ye azám mechkána na baírene i agá so so paminólï bir ay, atishlála ye pak na dashterôno yi da ye abíde, kákna si go bého nagadílï. «Kaná ti stána yaráta na nagóto, ma? Izgoví li so?», papîtala ye dashterâna yi agá ye vídela. «Yaráta mi so na nagóto bórshko izgoví, alá zhása yará na sartséso, ad zhókte láfa mi velí tï faf ‘tózek aksháma mi so néma izgoví níkuga», advórnala yi ye mechkána i atishlála si ye.


8. Pepelífcheno

Zhïvál ye bírvakït bírzeman adín bubáyko i imâl ye trimína sînove. Nay míchkanek go so zaváli Pepelífche, óti ye igrál yáttse sas pepeláne. Agá so narástalï dechyána i stánalï so kópelöta, parûkal gi ye annók aksháma bubáyko mi i reklól mi ye: «Ya, sînove, astarâh i kadéta ye she ye astávem isózi dünyó i uséshtom go óti néma da argísa. Namóyte da vu ye bálno, yálnïs íshtom, agá si úmrom, da mi dóydete na gróbane i da mo pachûvate sâkutri pa annók véchera». Reklól mi go ye inazí bubáyko mi i málko vréme sétne ye stísnal achíne za dáyma.

Pagréblï go so dechyána i azám so so zdúmilï za zhókne vasïyéte mi ye astávil bubáyko mi i zôli so karáre na pórvanek véchera da íde da chüva nay gulâmïyen, faf drúganek véchera srédnïyen i nay na sétnokne véchera Pepelífcheno.

Hódi na pórvanek véchera nay gulâmïyen da chûva bubáykovoke mu gróba, alá kazá sredénnosh chûva nókana da nablizháva nah gróbyeno, upláshava so i izbâgava. Hódi si u täh, kázava druzâmne i srédnïyen brat víka: «Móne mo ye ne strah», i hódi faf drúganek aksháma da chûva toy. Pak kazá sredénnosh chûva i toy nókana da yanïshtísava nah gróbyeno, upláshava so i toy i stísnava so da bâga. Fpíra si kópelöno u täh umeréno, kázava druzâmne i Peplífcheno víka: «Kanáta íshtete kázavïyte, móne mo ye ne strah. She da ídom ya da go chûvom».

Hódi Pepelífcheno faf drúgokne véchera i kákna ye chûvalo bubáykovokne mu gróba, kazá sredénnosh chûva i to nókana da nablizháva nah ‘tam. Vdíga azám Pepelífcheno rakîne nah ‘nózi stráno at kadéna ye chûlo da íde inazí i to so ye sprâlo. Prikázalï mu so so azám tri yáttse kámatnï kóneta: annó bâlo, annó chervéno i annó chórno. Bayá gi ye paglôdalo Pepelífcheno, agá gi ye vídelo, i to so so naredílï na sïró i reklîlï mu so i tríne vudunnósh: «Kazandísavash go kópelö. Áfferïm ti. Zômi pa annók kósma ad námi i akú ti pritrâbavame bannósh, ízgori annók at täh i nîye she ti srórime kanána íshtesh». Zôlo ye Pepelífcheno annók bâla, annók chervéna i annók chórna kóntska kósma, atishlîlï si so kónetana i toy ye chûval bubáykovokne mu gróba dur da sabáh. Agá so ye razvídelilo, vórnalo si so ye Pepelífcheno na täh i prekáravalo ye sas dvána mu bráta nannó i níkutromu ye ne kázavalo níkana.

Paminólo so ye nókolko vréme i annók déne ye vasilyázon faf ‘nózek memlekéte izdál pa kasabóno, óti zhíne prerîpnot visókono küprûye faf râkono, she dadé sâkutromu pa annó dóshterö za zhóno i imâl ye tri dóshtere. Nauchíli so so Pepelífcheno i dvomínana mu brátye i reklíli so da so preméret i tíye. Hódi nay naprésh nay gulâmïyen i preméril so ye da prerîpne küprûyeno sas kóneno, alá ye ne mógal. Preméril so ye i srédnïyen, alá ye ne mógal níta toy i dashlála ye sïrá Pepelífchetune.

Hódi azám Pepelífcheno izgáre bâlanek kóntska kósma i kámatnono bâlo kóne mu izrîpnava le inagáne atprésh tóga. Nadâva bâlï drípï kópelöno, yáhnava kónene i tórnava za nah küprûyeno. I itám, vasilyázune atprésh achíne, svîrtsnava annósh bâlanek kóne i prerîpnava küprûyeno sas annósh. Dáva mu vasilyázon nay gulâmono dóshterö i Pepelífcheno ye atkárava u täh i zaklûche ye faf annó hadayó. Izgáre azám chervénokne kóntska kósma i chervénono kóne hódi i ustáve so atprésh tóga. Nadâva kópelöno chervénï drípï, yáhnava kónene i hódi prerîpnava visókono küprûye sas annósh. Vasilyázon ye stánal memnûn, óti si ye nashlól zôte za srédneno mu dóshterö i dáva ye i tîye Pepelífchetune, alá so ye ne sétil óti ye búlo pak inazí kópelö, zhóno ye prerîpnalo küprûyeno i na pórvono. Zôlo ye Pepelífcheno i srédneno vasilyázovo dóshterö i zaklûchilo ye i tîye faf hadayóno sas gulâmono yi séstro.

Nay sétne izgáre i chórnakne kóntska kósma i chórnono kóne sas leskátono kóso izrîpnava atprésh tóga. Nadâva azám Pepelífcheno chórnï drípï, yáhnava chórnakne kóne i fîrka za nah küprûyeno, kadéna ye châkal vasilyázon i pripíralo mu so ye da izléze i druk húbaf zöt za üchünjûno, nay míchkono i nay mílono mu dóshterö. Svîrtsnava annósh kónene Pepelífcheno i to so zahïzâva i prerîpnava küprûyeno sas annósh.
«Yáttse so bul kïsmetlí bubáyko», izrûkal so ye ad drágo vasilyázon. «Náydah si za vrit dashteréte nay húbavïte kópelöta», reklól ye i apklûchil ye Pepelífcheno i dal mu ye i nay míchkono dóshterö. Payólo ye i tîye Pepelífcheno na täh i zôli gi so trimínana brátye tríne vasilyázovï mómï pa annó. Gulâmïyen ye zöl nay gulâmono, srédnïyen srédneno i Pepelífcheno nay míchkono.

Pepelífcheno ye demék stánalo sebép, óti go ye búlo ne strah i óti ye búlo akïllî, ta so i trimínana brátye stánali vasilyázovi zôte i prekáravali so tíye húbbe i nîye yéshte po húbbe.


9. Jadîyena i kópelöno

Bírvakït bírzeman ye annó kópelö atishlólo na haskére. Agá si ye is’hódilo haskerlíkane, vórnalo si so ye nah sélono. Na pot, kugána si ye pódilo, ne ye imâlo dúsho. Yáttse mu ye búlo shtúro kópelötune. Hódi si u täh, alá i itám áynisi. Níkutroga ye búlo ne vi vidé ne ni chü. Agá ye vlâlo faf kóshtono sas kónene, usétilo ye azám ta ye nókutri zhïvál itám uvótre. I imâlo ye háka. Imâlo ye annó jadîye i agá go ye vídela reklála mu ye: «Day mi kónete da go závezhom na prústane». Dálo yi go ye kónene kópelöno i chákalo ye.

Agá zavôzava jadîyena kónene na prústane, vlíza si navótre i papîtava kópelöno: «Kólko nógï íma kónen?». «Chétri», yi ye advórnalo kópelöno. Izlíza jadîyena pak navón i agá si vlíza navótre, papîtava pak kópelöno: «Kólko nógï íma kóneno?». «Tri», yi advráshta kópelöno i tya pak izlíza navón. Alá ye kópelötune zôlo da mu stánava shüfpâ na jadîyeno i da go ye strah i agá si jadîyena vlíza navótre i papîtava go pak: «Kólko nógï íma kóneno?», «Dve», yi advráshta kópelöno i sétilo so ye azám óti mu ye i tómu idâla sïrána. Za to, le izlíza jadîyena pak navón, vazdráskava so vaz buharôno nagóre i izbâgava.

Vráshta si so jadîyena navótre i agá vídeva kópelöno da go néma, sétila so ye kaná ye stánalo. Ftîche so azám i tya vaz bachóno nagóre, izláze bórzho bórzho na dámane, uvárdeva kópelöno na annók górma da móchi da so skrîye i pakázava mu vóstrïne yi zóbï. Kópelöno ye vídelo óti so níta na górmane na mózha kurtalísa ad jadîyeno, slíza at ‘tam i stísnava so da bâga. Alá go ye jadîyena fírila ispóslet i náskïr da go fáti uséshtot ye nókakvï kúcheta, zhîne so chûvalï annók belûka óftse nókade blíze pa itám i zôlï so da háfkot. Agá ye chül afcháren kúchetana da háfkot inîy grózne, hódi kadéna to, da vídi kaná stánava, i vídeva jadîyeno da fíri kópelöno i ha ha she go stígne. Na izgubóva níta dekakó, vdíga tüfékane da ye udríye, alá ye ne mógal da ye izméri sas annósh. Jadîyena ye ne víkala da go astávi kópelöno i yanïshtísala go ye le húbbe. Púknava yi pak afcháren, alá ye pak ne mógal da ye udríye. «Na üchünjûso mi so néma kurtalísash, kúchko», izrûkal so ye afcháren fkîsnat i vdíga pak tüfékane i na üchünjûno, agá ye astánal ártïk adín adîm za da go fáti jadîyena kópelöno, afcháren ye izméreva i udríva faf sredé sartséno i tya páda na mâsto.

I inîy kurtalísalo so ye i kópelöno, alá i tsäl memlekéten ad nafelítono zhóno i zhïváli so at ‘tam natsîy tíye húbbe i nîye yéshte po húbbe.


10. Asíp Garíp

Zhïválo ye addávno nókuga annó kópelö i zaváli go so Asíp Garíp. Asíp Garíp ye bul zaglavén i mílaval ye yáttse gálenitsono mu. Alá go so payóli na haskére i toy kugána ye pódil reklól ye gálenitsoyne akú si na dóyde za yedí godínï, yedí mésetsa i yedí déne, da go na châka i da so azhóni nah drúga. Agá náskïr da so paminót yedíno godínï, yedíno mésetsï i yedíno déne, dapánnal ye parátikïyen habér: «Asíp Garíp si ye umrâl!». Gálenitsana mu ye ne imâla ártïk umúta da si so vórne i stánala ye mejbúr da so azhóni nah drúgo kópelö.

Dashlól ye denôn da právet svádbono i svírkïne gi ye búlo chü faf tsâlo sélono. Faf ‘nózek déne so ye láhalo da si íde nah sélono mlógo godínï sétne annó kópelö, Asíp Garíp. «Kaná stánava búksham faf náshoso sélo?», papîtal ye annóga na pótene. «Ímame svádbo, kópelö», advórnal mu ye toy. «Zhóni so Asíp Garípevana gálenitsa».

Le mu ye reklól inîy chülâkon, Asíp Garíp ye apônal nah gálenitsono mu i agá ye yanïshtísal kóshtono, gálenitsoyne so ye kóneno izvishtâlo. Agá go ye chûla gálenitsana, zôlo ye sartséno da yi padrîpka i nafîrkala so ye nah máyko yi. «Ma, kóneno so izvishté katagá uséti Asíp Garípe. Asíp Garíp si, ma, dóyde», izrûkala so ye.

Mífko po sétne ye atishlól i Asíp Garíp na svádbono i paískal ye da mu dadót annók sáza. Dáli mu so annó sáza i toy go ye le fátil faf rakîne, zöl ye da tsónka i da payé: «Asíp Garíp si dóyde, zômi ósuchi kanóto», ye víkala pésnena. Chûla go ye gálenitsana mu i durgá toy da svórsha pésneno, tya ye izlâla na prústane i asúkala ye kanósanïne rókï na bâlanek duvára.

Vríttsi so so azám sétili óti ye momána ne ískala inózi svádbo, óti ye prefarníla sórtse nah zhóno kópelö ye pâlo. Azhónila so ye azám na Asíp Garípe pak drúgono kópelö so ye azhónilo na tógavo séstro i zhïváli so tíye húbbe i nîye yéshte po húbbe.

11. Kak bésho, kak stána, kak she stánom

Bírvakït bírzeman si ye adín bey imâl annó mómo. Nadúl yi so ye kormón momóyne i vríttsi go so faf sélono véynali géki ye búla teshká, alá ye níkutri ne znal at kutróga.

Bubáyko yi, tsäl bey, ne ye mógal da tarpí inakvázne rezillíka i preváda annók déne annók chülâka da ye atkára faf annók baíre, da ye primázha i da mu annesé korftívono yi rízo.

E, payól ye chülâkon da ye atkára faf nâko baíre da ye primázha, alá mu so ye smilíla chülâkune momána i toy na tóyno mâsto zakála annó kúche, akorftíveva yi rizóno i annáse ye bubáyku yi.

Pak momána ye izbâgala duléche da so kurtalísa, fprâla ye varveshtûn faf annó kashló i vlâla ye uvótre da so skrîye. Faf ‘nózek saháte so ye láhal afcháren da mári prâsno na ógnene i momána so ye navéla da go vazbórka. Izrîpnala ye azám anná izmiyá at tîye ad vótre i pánnala ye faf prâsnono. Agá si ye vläl afcháren faf kolíbono, momána mu ye reklála: «Namóy mo kará, afchárü, napléskah ti prâsnoto. Na ishtâsho go, alá mi izléza anná zmiyá at kormáse i pánna faf prâsnoto. Trâbava ‘sâna da go lîchneme». «Namóy da ti ye kahór, mómo, prâsno ímame yéshte. Tï húbeve li si? Drúgoto ye síchkoto koláy», ajidísal ye afcháren i vasprâl ye vas tóga.

Azhónili so so i stórili so tri déti. Annómune go so kláli ímeno «Kak bésho», drúgumune go so kláli «Kak stána» i po drúgumune «Kak she stánom».

Prekáravali so húbbe i pásli so kózïne nannó. Agá mi so narástalï dechyána, paímala gi ye máyka mi i to sas kózïne, da gi pasót nannó. Annók déne kugána so búlï sas tîye dechyána i rûkala gi ye na ímetana, bubáyko yi ye arál blíze nókade pa itám i chül yi ye glasáne. Zglâlo mu so ye nókakvo ínakvo agá ye chül ímetana i ustayál so ye da chûye húbbe. Paznál ye azám dashterôno mu na glasáne i nafîrkal so ye nah kadéna tya.
Agá ye atishlól itám, vídel ye óti ye búla has tya. Ne ye mógal da go izvârava pústïyen chülâk, óti ye znal da inagáne umrâto. Tya, azám, agá mu ye kázala síchkono kutró kak ye stánalo, paískal yi ye da mu go stóri af i payól ye azám sas chülâkane i sas dechyána nannó faf tógavono kóshto i zhïváli so vríttsi nannó húbbe i nîye yéshte po húbbe.


12. Ishâ na hárpane

Zhïváli so na stárïte godínï dvomína stári i imâli so yálnïs annó dóshterö na on dokús godínï i zaváli ye so Ishâ. Dragóvali so so i prekáravali so húbbe, agá annók déne stánva harp i parûkali so Ishínokne bubáyka da íde i toy. Yáttse mu ye stánalo kahór bubáyku yi i ne ye znal kaná da právi, agá mu ye dashlól inakvózen émir. Kak da íde star chülâk na hárpa? Ne so ye nayímal húbbe húbbe da varví. Ne ye mógala da go glôda Ishâ bubáyka yi da pláche i da cherné i kákna go ye glôdala da pláche, mérnava yi so nókana pres akîlane i zafáta da payé:

«Ishín bubáyko pláchesho
Ishâ mu bálno naríchesho,
Mólchi mi, mólchi bubáyko,
Ya she za tébe da ídom,
Kúpi mi kóne i tüféka»

Níta da go chûva ye ne ískal bubáyko yi inazí, alá go ye tya pamólila i nay sétne ye pústïyen bubáyko
stánal razî i kúpil yi ye annók kóne i annók tüféka.

Nadénala ye Ishâ móskï drípï, apásala ye tüfékane, yáhnala ye kónene i tórnala ye za na hárpane. Agá ye atishlála faf haskeryóno, zglâla mi so ye druzâmne nókakva ne tamám faf lítseno. Yáttse ye búla bälá i kamatná i yáttse tenká za móska chülâka. Stánalo mi ye azám shüfpâ i reklíli so da ye deynettísot.

Nay naprésh ye so kláli na annó mâsto kadéna ye imâlo mlógo trendráfela i reklíli yi so da si atkótsa, za da vídet kólko trendráfela she da atkótsa. Annók li íli mlógo. Akú atkótsa annók, kópel ye bul, óti si kópelötana hesebôt yálnïs za gálenitsono. Pak akú atkótsa mlógo, momá ye búla, azám, óti mómïne hesebôt za tsâlo hanôno i she zôme za vrittsâh. I Ishâ ye atkótsala yálnïs annók trendráfela.

Sétne ye so kláli mézhdu mlógo fúrkï avítï sas póstr prôlo, za da vídet kólko fúrkï she si adberé pak. Annó li íli mlógo. Alá si ye Ishâ pak annó zôla.

Nay sétne ye so nagadíli da paminé sas kóneno annó slézeno râko. Ishâ ye paminólo i râkono kákta mósko i atishlála ye na hárpane na bubáykovo yi mâsto.


13. Bâlono mómiche i rashatárcheno

Bírvakït bírzeman si ye anná zhaná rádala yálnïs mómï. Fkîsnal yi so ye chülâkon i nadrúzishno kugána da ráda pak víka yi: «Akú si radísh pak mómo she to fírem». Katagá ye zhanána imâla kabaháte, óti ye rádala yálnïs mómï. Kaná da stóri srébarnana zhaná, láhalo so ye da go néma chülâkane, kugána ye dashlól saháten da ráda pak i pachûdila so ye da go razvartí. Imâla ye annó komshûyko rashatárko i châkala ye i tya déte. Hódi na tîye i pamóleva ye: «Annó húbavo she ti póishtom da mi stórish, komshúyko. Móne mi so dechyása vrit zhóntskï i akú si rádem i isâ pak mómo, chülâkon mi so káni she mo fíri. Akú si radísh tï kópela i ya mómo, she gi strámpime li? Gulâmo húbavo she mi stórish, akú stánesh razî. She mo kurtalísash i móne i hanôso mi». Ajidísala ye rashatárkana i stánala ye razî. I agá so radílï i dvéne, rashatárkana kópela i dgurána mómo, strámpilï gi so dechyána i bubáykon sas mlógono mómï ye stánal memnûn ad zhanóno mu, óti si so i tíye imâli annók kópela.

Prekáravali so húbbe. Dvéne hané so búlï blíze i dechyána mi so hérgün igrálï nannó i níkutri so so ne sétili kaná ye stánalo, kugána so so radílï rashatárcheno i komshúykana mu. Alá agá so bayá narástalï inézi dvéne déti, séltsemne so ye zglâlo nókakvo ne tamám, óti ye búlo kópelöno pishkín i chernóchko, pak momána ye búla yáttse bälá i kamatná i yáttse nazík i líchilï so so i dvéne ad vrittsâh faf hanôno. Stánalo mi ye shüfpâ séltsemne i reklíli so da gi deynettísot.

Yáhnali gi so dechyána na dva kóne i atkára li gi so pad annók gulâma búka. Ustayáli so so itám i châkali so da vídet kaná she právet momána i kópelöno. «Kakvóf húvaf góram!», ye reklólo kópelöno, at ‘sazí dórvo stánava yáttse húbaf krasnák za harómila i za síto». «Kakvóf húbaf góram! at ‘sazí dórvo stánavot yáttse húbavd kitápeve», advórnala ye momána.

Inagáne so so vríttsi sétili ta ye inazí kópelö búlo rashatárche, óti so pres ‘nézi godínï rashatárene nagádali krasnákï i yáttse húbavi mástare so búli. Kázalo si ye kópelöno sas ‘nózek láfa ta ye búlo rashatárche i óti mi ye rábatana búla da nagádot krasnákï. Momána si ye pak kázala i tya tóynakne jínse i óti so dragóvali payényeno. Vórnali so so, azám, kópelöno i momána na sélono, kázali so máykomne mi i nauchíli so so síchkono at to. Sâkutro déte si ye azám atishlólo vaz máyko mu, zhána go ye rádala. I bubáykovene agá si so so vórnali nókolko godínï sétne ad rábato, nashlíli so drúgï déti faf kóshtene, alá so so ne fkîsnali agá mi so kázalï zhónïne.
Stórili mi go so af i zhïváli so at ‘tam natsîy húbbe i nîye yéshte po húbbe.


14. Nishánon

Bírvakït bírzeman si ye adín bey zagubíl dashterôno. Atishlála ye annók déne na denízene da so kópe i adín grózan mehlükátin tye izlâl ad denízene i payól ye sas tóga. Bubáyko yi ye ad gulâmo bálno ne znal kaná da právi. Parûkava haskérene i víka mi: «Zhîyen mi náyde dashterôno, she mu ye dam za zhóno». «Ya she ídom», víka mu adín haskér, «alá íshtom da mi dadésh annók vapóra, yáto i haskére». Stánal ye razî pústïyen bubáyko kanána mu ye paískal.

Tórnalo ye kópelöno sas druzâhne nannó da abiískavot béyevono dóshterö i fprâli so faf annó nisí. Agá so zavôzali vapórane, parûkal ye kapitáninon haskérene i reklól mi ye: «Adín she astáne faf vapórase da varí i drúzise she izlézeme da abiískavame». Fchûli so so haskérene i tórnali so da abiískavot momóno. Abiískavali ye so tsâla déne, alá ye so ne nashlíli níkade. Vráshtot so akshámlayinno na vapórane umaréni i íshtot ad mágerono da yedót, alá ye yáto ne imâlo. «Kaná stána? Óti si ne varíl?», ispakáral ye kapitáninon mágerono. «Svaríl be yáto, alá si go izlâ faf denízese», advórnal mu ye toy. «Af ti go právem isâna», reklól mu ye kapitáninon, «alá yéshte annósh da na stáne».

Faf drúganek sabáha so tórnali da abiískavot pak momóno, alá kugána so so vórnali akshámlayinno na vapórane i paískali so da yedót, mágerana ye pak ne imâla yáto da mi dadé. Reklól mi ye géki si go ye pak izlâl faf deízene. Stánala mu ye azám shüfpâ kapitáninune i reklól mi ye: «Útre she óstanom ya da svárem pak vîye she ídete da abiískavate momóno».

Faf drúganek déne astánava kapitáninon da varí, pak drúzine so atishlíli da abiískavot, alá náskïr da so svarí yátono uséshta denízene da igró i vídeva annók grózna mehlükátina da izlíza ad dalgîne. Adín denískïy mehlükátin ye bul. Nablizháva nah vapórane i paískava kapitáninune yáto. Kapitáninon ad úplaha dáva mu kanána ye varíl i kugána si ye tórnal mehlükátinon da si varví, preslédil go ye i vídel go ye da vlíza faf annó dúpko pad denízene. Vórnal so ye azám kapitáninon na vapórane i mífko po sétne so so vórnali i drúzine, alá pak pres momóno.

Faf drúganek déne sabáh sabáh le so atishlíli drúzine da abiískavot, kapitáninon zafáta pak da varí, alá ye ne zaftásal da go svarí i uséshta pak denízene da igró. Izlíza pak mehlükátinon ad denízene i paískava mu kanána ye imâl svaréno. Alá ye kapitáninon bul akïllî. Kákna mu ye dával yátono, adrézal mu ye glavóno i zarîl go ye. Hódi azám faf dúpkono i kákna ye mîslil nahóde ártïk béyevono zagubéno móno. Izbudalíla so ye momána ad drágo, agá ye vídela chülâka na inélkus mlógo vréme. I agá yi kázava kópelöno kak so búlï rábatïne, tya mu ye stórila bakshíshe pórstenäne yi i zaglavíli so so.
Le inagáne so vráshta azám nah vapórane da kázha i druzâmne nóvono i dáva mi émir da so hazïrladísavot, da si varvôt. Vráshta so azám na dúpkono da si payóme dálenitsono. Alá ye le dakárava momóno i pakáchevot so vríttsi na vapórane i hazîr so búli da si varvôt, dahóde mu na umáne kópelötune ta si ye zabarávil pórstenäne faf dúpkono. Pamóleva azám druzâhne da go pachâkot i toy so vráshta bórzho pak na dúpkono da náyde pórstenäne. Xódi faf dúpkono, nahóde pórstenäne, alá agá so ye vórnal pabórkal so ye. Ne ye nashlól ni vapórane ni druzâhne. Pak tíye go so razvartâli.
Atishlíli si so i payóli so sas täh i momóno. Na pot adín ad haskérene primázava druzâhne i zíma béyevono mómo za tóga. Tórnal ye azám da si ye atkára bubáyku yi, alá so so na pot zagubíli i stórili so tri godínï da si fpröt.

Momóyne ye yunákon astánal da si abiískava gálenitsono. Varvâl ye mlógo déne i vécherï samîy. Nónakolko vréme fpíra faf annók memlekéte. Na inazí mâsto so zhïváli húbavi insán. Pribrá li go pústono kópelö i dáli mu so sâkakvo kanána mu ye trâbavalo. Alá so ye láhalo pres ‘nézi déne da stáne harp na inazí mâsto i trâbavalo ye da nabíyet seybíyene at kóshtene. Kugána da nabívot, astávili so tómu kóshtono i reklíli mu so: «Sédi itúzi na násho mâsto, právi kanáta ti íshte dusháta, yálnïs inézi vratá gi néme atváresh níkuga». Lâykim so ye kópeöno ne dayendísalo. Yáttse mu ye búlo merák da vídi kaná ye imâlo zad ‘nézi vratá. Hódi annók déne ta gi atváre i kákna gi atváre vratána, zôla ye da gorí tsälá kasabána. Agá so so vórnali seybíyene at hárpane, zôli so da go károt. «I vîye ímate kabaháte», reklól mi ye toy. Óti mi velíhte da gi na atvárem, pak mi na kázahte óti akú gi ótvarem she stáne parátiko». «Ímash háka», mu so reklíli tíye, alá ye toy trâbavalo da si varví at ‘tam.

Tórnalo ye kópelöno da si varví. Varvâlo ye, varvâlo ye, paminólo ye pres mlógo mestá, durgá da si fpre na vatánane. Agá si fpíra, tri godínï sétne atkák si ye zagubíl gálenitsono, naúche so ta íma svádbo i papîtava faf sélono chíyye ye búla svádbana. «Béyevana momá so zhóni», mu so reklíli. «Zhóni so nah zhóno kópelö ye kurtalísalo ad gróznanek mehlükátina i dakáralo si ye bubáyku yi».

Le inagáne kópelöno hódi nahóde annó stárko zhóno i paískava yi stárï drípï. Ugráda so prasyák, hódi na svádbono i paískava da vídi momóno. Na seftôno go so skopózene ne astáveli da paminé, alá so ye toy fpônal, ískal ye da vídi momóno kákna mózha. Skopózene so azám stánali mejbúr da ídot da kázhot momóyne. Hódet na momóno i víkot yi: «Isîy i isîy, advón íma annók prasyáka, íshte da to vídi». «Da vléze», mi ye reklála momána. Pakácheva so prasyákon faf momóyne hadayóno i agá yi pakázava rakóno i tya sazíra tóynakne pórstenä, apklûchila go ye i zôla ye da pláche ad drágo.

Dáva azám émir da parûkot bubáyka yi. Hódi bubáyko yi, kázava mu kak so búlï rábatïne i paískava mu da so azhóni nah yunákane yi. Stánava razî bubáyko yi i dáva émir da jezaladísot drúgono kópelö sas nay gulâmono jezó. I tíye agá go so primázali, svôzali go so za annók kóne za annók kóne i abisúrnavali go so dur durgá da mu so iskorenôt nagîne.

Azhóneva so azám momána nah yunákane yi i prekáravali so tíye húbbe i nîye yéshte po húbbe.


15. Tríne lírï

Zhïváli so bírvakït bírzeman faf annó sélo adín chülâk i anná zhaná. Yáttse so búli fukarî i ne so imâli kaná da yedót. Tórnava annók déne chülâkon da abiískava za rábato. Varvâl ye mlógo i kákna ye abiískaval i pîtal, fräl ye faf annómu vasilyázu kóshtono. Paískal ye da vídi vasilyázane i papîtal go ye: «Ímash li rábato za móne, vasilyázu?». «Faf bahchôso mózhash da rábatish, akú íshtesh», advórnal mu ye vasilyázon i inîy chülâkon ye astánal itám i fátil so ye da rábati. Rábatil ye kólkono ye rábatil i nónakolko vréme so ye umaríl i zabalâl so ye za zhanóno mu. Za to, zöl ye karáre da si so vórne nah kóshtono. Hódi na vasilyázane i papîtava go kaná ye imâl da zíma za rábatono. Iskárava azám toy i apíra na mátsono na annóno stráno annók sakúle i na drúgono stráno tri lírï samíchkï. «Faf sakúlese so mlógoso lírï i itúzi so tríse kïsmetlí», víka chülâkune. «Kutrî íshtesh? Mlógoso li íli tríse kïsmetlí?». Chülâkon so ye bayá pachûdil i nay sétne mu víka: «She da zômom tríte kïsmetlí, vasilyázu». Zöl gi ye, berekettísal go ye i tórnal si ye za nah kóshtono.

Bayá póte ye izvarvâl agá na annó mâsto srâshta annóga zhîyen ye kázaval kïsmétene: «Dávom ti annó líro da mi kázhash annók kïsméte», víka mu chülâkon i toy mu advráshta: «Néma da pamínash pres mótno râko». Dáva mu azám yéshte annó líro za da mu kázha yéshte annó kïsméte i toy mu víka: «Néma da varvísh samîy na duléchna póte». «Zômi i sonunjúso líro», víka mu chülâkon, «i kázhïy mi yéshte annók kïsméte». «Néma da právish níkana dur so naprésh na pachûdish i dur na papîtash», reklól mu ye drúgïyen i nabíl si ye.

I chülâkon sas práznono tórbo i pólnono glávo zöl si ye pak pótene za nah kóshtono. Kákna ye varvâl faf pot, fpräl ye faf annó slézeno mótno râko. Ne ye paminól, alá ye chákal da so izbístri, óti be dal annó tsâlo líro, za da mu kázhot da na pamína pres mótno râko. Alá kákna ye chákal, vídeva annók drúga da vlíza faf râkono sas annók bâla kóne i da móchi da pamína faf húparäne. Parûkal go ye chülâkon i reklól mu ye da na pamína, alá so ye drúgïyen ne fchul i varvâl si ye. Hódi da annó mâsto, skondápsava mu kóneno i toy páda faf vadóno, atsúrnava go rekána i udáve so, pak kónen so ye kurtalísal i izlâl ye na kráyene sas annók sakúle lírï. Zöl gi ye chülâkon, yáhnal ye kónene i zöl si ye pak pótene. Kákna ye varvâl faf pot na annó mâsto vídeva annók belûka yódrï gróznï píltse da móknot nókana. Nablizháva pri to, atfíreva gi i kaná da vídi: annók syédena umrâta chülâka. Na tóga ye imâl tüféka, bayá kürshûne i annók sakúle lírï. Zöl gi ye chülâkon i täh i tórnal si ye pak za nah kóshtono.

Fpräl si ye nónakolko u täh i agá da vléze práve na vótre, naníknal so ye naprésh pres jámane. Vídel ye azám zhanóno mu da sedí na kultúkane i annó kópelö da yi lezhî na skútane. Korftána mu so ye pakáchila faf glavóno. Vdígnal ye azám tüfékane, napônal go ye i hazîr ye bul da go púka. Alá mu ye inagáne dashlólo na umáne ta be mífko po naprésh dal i sonunjúto líro, za da mu kázhot óti níkana trâbava da na právi dur so naprésh na pachúdi i dur na papîta. Hódi azám na komshúyinane mu, kázava mu kópeöno i papîtava go: «Kutrí ye inazí chülâk faf móno kóshto?». «Tvóyet sïn ye, komshúyinu», advórnal mu ye toy, «le nabí tï at ‘túzi i toy so radí. Alá so at ‘túka nasám mlógo godínï paminóho i toy narásta, danó ti zhïvé mlógo». Pabórkal so ye chülâkon sas tríne lírï. Inagáne mu so stánalï mlógo. Le inagáne azám hódi faf kóshtono, apklûcheva zhanóno mu i sïnáne mu i zhïváli so at ‘tam natsîy húbbe i nîye yéshte po húbbe.


16. Béyevïyen so

Na stárïte godínï ye nókuga adín bey vídel annók sóna. Hódi mu adín chülâk faf sanáne i víka mu: «Písano ti ye ad Alláha da prekáravash annók fukaralîka. Kugá íshtesh da go prekárash? Isâ li durgá si si mlat íli agá astarésh?». Stánava béyen sabáhlayinno zachûden, alá si ye málko po sétne reklól samîy: «Dö bä, sónivï rábatï» i zabarávil go ye.

Lâga faf drúganek aksháma da spi, alá vídeva pak inózek sóna. Faf drúganek sabáha stánava yéshte po zachûden. Zhanána mu so ye sétila, ta ye nókana imâl i papîtala go ye: «Kaná ti ye, chülâku? Tï si bey ímash síchko i sâkakvo. Kaná ti ye ta so chûdish itélkus?». «Níkana mi ye ne, zhóno», advórnal yi ye toy, alá go ye zhanána nazórila i toy yi ye kázal dértene: «Isîy i isîy, zhóno. Dóyde mi adín chülâk faf sanáte i velí mi óti mi ye písano ad Alláha da prékarom annók fukaralîka. Papîta mo kugá íshtom da go prékarom isâ li íli agá óstarem». Zdúmili so so sas zhanóno za inazí i zôli so karáre da nabíyet ad ‘nazí sélo.

Payóli so sas täh dvéne déti i atishlíli so da zhïvót faf drúga memlekéte. Fátil so ye chülâkon afchár itám, za da si iskáravot hlâbane i prekáravali so fukaróskï, alá so prekáravali húbbe.

Faf zhóno sélo so zhïváli, láhalo so ye da ídot nókakvi tüjáre.
Bayá déne so sedâli pa itám i predávali so málane pa selána. Annók déne adín at tüjárene papîtava yerlíyene: «Íma li nâko zhóno faf séloso da peré chúzdï drípï. She yi plátem húbbe, da mi aperé i móse drípï». Séltsine so so pachúdili da go prevódet nah afchárevono zhóno, óti ye búla fukará i trâbavalï yi so parî.

Zíma gi afchárevana zhaná drípïne, apíra gi i tüledísava gi inîy húbbe, ta so ye zbórkal tüjáren agá gi ye vídel i paískal ye da so nauchí kakvá ye búla inázi zhaná, ta ye stórila inakvózne nazík rábato. «Annómu fukarú afchárinu zhanáta ye», advórnali mu so séltsine. Naúche so tüjáren kadé yi ye búla kóshtana, hódi dachákava ye na vrisâne i tya agá ye atishlála na vódo, grábnava ye i paíma ye sas tóga.

Agá so ye vórnal afcháren akshámlayinno nah kóshtono i ne ye nashlól zhanóno, papîtal ye dechyána kadé ye máyka mi. Alá so dechyána ne ználï da mu kázhot i toy ye izlâl da ye abiískava. Raspîtal ye pa tsâlo sélono, alá ye ne nashlól níkade.
Zöl ye azám karáre da so vdígne ad ‘nazí sélo. Narámil ye diságïne, zöl ye dvéne déti pad rakîne i tórnal ye.

Izvarvâli so mlógo póte, agá nónakolko fprâli so faf annó râko. Zöl ye chülâkon annó déte faf rakîne, za da go prenesé faf drúgono stráno, pak drúgono go ye astávil faf kráyene i reklól mu ye da cháka itám da íde da go zôme i to. Alá agá ye fpräl pústïyen chülâk faf sredé râkono, chúva drúgono déte da pláche i da rûka faf kráyene. Astávil ye azám zhóno déte ye darzhál faf rakîne i nafîrkal so ye nah drúgono.
I agá izlíza na kray râkono, kadéna go ye astávil, ne go ye nashlól. Pak to go ye annó svíne zôlo faf ustána i izbâgalo ye. «Da kúrtalisom báre drúgono», pachúdil so ye chülâkon i vórnal so ye nah drúgono déte, zhóno be astávil faf râkono. Alá durgá da zaftása da íde itám, rekána go ye atsúrnala i to.

Astánal ye fakírinon sámsamïy i –kaná da právi- hódi so pak fáta faf annó sélo afchár.
Annók déne so so faf ‘nazí sélo zbráli séltsine, za da iskárot drúga béye. I óti so ne mógali da zômot karáre kutrí ye bul nay húbavïyen, zôli so annó píle i reklíli so: «na chíyyeno glávo so ustayí píleso tóga she iskárame za béye». Púsnali go so píleno, alá so ye píleno ne ustayálo nínachiyye glávo. «Da néma bannóga drúga faf séloso da go sme zabarávili?», reklíli so séltsine i agá so so pachúdili húbbe, dashlól mi ye na umáne afcháren i atishlíli so azám parûkali go so i tóga.

Agá ye atishlól i afcháren itám, púsnali so pak píleno i to so hódi ustáve na tógavono glávo. Dakáchilo gi ye annâh inazí i zôli so da rûkot: «Da na iskárame, has, béye annók afchárina. Isázi rábata na stánava», reklíli so i púsnali so pak píleno da krílne. I to so hódi ustáve pak afchárinune na glavóno. Zôli so azám karáre séltsine i stórili go so béye. Reklíli mu so, akú íshte, da si adberé i pómagache i toy ye adbrál dve kópelöta.

Sódil ye chülâkon faf ‘nózek memlekéte sas dvéne kópelöta, pak gi ye ne znal ni kakví so ni at kadé so. Alá gi ye annók déne chul da si dúmet dvomínana: «At kadé si tï, arkadáshinu?», papîtal ye adínïyen. «Namóy pïtá», advórnal mu ye drúgïyen, «ni ya na znom at kadé som. Nósesho mo annó svíne i adín afchárin mo kurtalísa i iskúti mo vas tóga. Tï at kadé si?». «Níta ya znom at kadé som», advórnal mu ye toy. «Ne be astánalo da so údavem. Berekét mo pribrá adín húbaf chülâk i iskúti mo».

Izbudalíl so ye béyen agá ye chul inazí. Parûkal ye dvéne kópelöta i paískal mi ye da mu kázhot kanána so chúvali i ználi za täh. I to agá mu so kázalï síchkono, izvâraval ye ta so inézi kópelöta búlï tógavïte dvéte zagubénï déti. «Vîye ste móte déti», izrûkal so ye béyen i apklûchil gi ye. Kázal mi ye azám kak ye stánala rábatana i prevódil gi ye da náydot máyko mi. Nashlîlï ye so kópelötana máyko mi, atkáralï ye so u täh, zbráli so so vríttsi nannó i zhïváli so at ‘tam natsîy húbbe i nîye yéshte po húbbe.


17. Mehlükátinon faf Perídao

Zhïvála ye bírvakït bírzeman anná zhaná sas sïnáne yi. Sïnón yi vídeva annók déne nókade annó kámatno móno i zagáleva ye. Alá kak so ye láhalo inázi momá ye búla annómu vasilyázu.

Gulâm dert mu ye stánal kópelötune agá so ye nauchílo. Alá mu ye búla sevdána yáttse gulâma za tîye i kïydísalo so ye annók déne ta ye reklólo máytsi mu: «Ma, íshtom da ídesh da paíshtesh vasilyázovono mómo za móne». Zbórkala so ye pustána máyka agá go ye chúla inazí. «Kaná dúmish, sîne, tï itîy. Nîye sme fukarî, pak tíye so béyye. Ne da nu ye dadót, am she nu prekárot za budalî», advórnala mu ye máyka mu. Alá ye ne ískala da mu adbávi hatîrane sïnúne i tórnala ye za nah vasilyázovono kóshto.

Agá ye atishlála itám, prikázala so ye vasilyázune i toy ye papîtal kaná ye ískala. Sram ye búlo da mu kázha, alá sïnúne hatîr ichûn farníla ye sramáne i reklála mu ye: «Móyen sïn ye, vasilyázu, zagálil tvóno dóshterö i íshte ye za zhóno». Shashtísal ye vasilyázon agá ye chul anná fukará da íma annók inakvázne umúta, alá so ye udarzhál. Ne ye ískal da víkot óti vasilyázon na ráchi annó fukaró za zôte i advórnal yi ye: «She mu ye dam, kázhï kópelötune, alá trâbava naprésh da íde da prebrayí kólko gôleve íma faf perídao». «Húbbe, vasilyázu», reklála mu ye zhanána i atishlála si ye.

Agá si ye fprâla u täh i kázala ye kópelötune nóvono, toy ye zöl da so chúdi. «Kaná ti ye, nókakvof kahór to yedé», reklól mu ye annók déne adín húbaf arkadáshin. «Isîy i isîy», advórnalo mu ye kópelöno: «paíska vasilyázovono mómo, alá mi ye na dáva, dur mu naprésh na kázhom kólko gôleve íma faf Perídao». «Namóy da ti ye kahór, she ídeme nannó i she gi prebrayíme», reklól mu ye arkadáshinon i le faf drúganek déne so tórnali za nah Perídao.

Annó haftó so varvâli durgá da fpröt faf Perídao. Agá so zamórknali na pórvanek véchera itám, légnali so da spöt, alá gi ye búlo strah da gi na izedót dívïne hayváne. Za to, légnali so annó da drúgo, adínïyen sas glavóno nadól i drúgïyen sas glavóno nagóre.
Pakrîli so so at shîyeno nadól sas annó kuvérto i stísnali so achíne, alá gi ye at stráha son ne fátal.

Mífko po sétne so so zbrálï adín belûk dívï hayváne kazá täh. Sedâlï so itám i glôdalï gi so, agá adín hayvánin víka drúgomnem: «Kakvóf ye toy isazí mehlükátin isakvózen gülâm i sas dve glávï!. Nîye tsâlo Perídao, yetmísh ikí gôle, abigráhme, isakvázne mehlükátina sme ne vídevalï». Upláshalï so so hayvánene i nabílï si so. Rîpnali so azám dvomínana arkadáshe, apklûchili so so i padrîpkali so ad drágo. Hem so so ad dívïne hayváne kurtalísali hem so so nauchíli kólko gôleve ye imâlo faf Perídao.

Vórnali so so dvomínana arkadáshe nah sélono i fukaróyne zhónoy kópelöno ye prevódilo pak máyko mu nah vasilyázana: «Ídi, ma, kázhïy vasilyázune óti mu náyda kanáta ishtâsho. Faf Perídao íma yetmísh ikí gôleve, mu kázhïy. Isâ trâbava da mi ye dadé dashterôno mu za zhóno, óti mi so ftása».
Hódi máyka mu pak na vasilyázane i kázava mu go. Vasilyázon ye stánal razî i dal ye dashterôno fukarúne kópelötu. Svádbana ye stánala le faf ‘nózek véchera sas shenlíka, yáto i horó. I ya be itám i yédah, pih i igráh mlógo.


18. Dokúsno kradíche i dokúsno bóbove

Zhïválï so na stárïte godínï faf annó sélo annó kópelche i annó mómiche i ne so búlï yáttse tamám na akîlane, kákna so kázavali séltsine. Zaváli gi so sháshivï, padigrávali gi so i smâli mi so so. I agá so narástalï dechyána pachúdili so so i da gi azhónet za da mi so smöt yéshte po. Papîtali gi so azám íshtot li da so azhónet i agá so stánalï razî i dvéne, stórili mi so svádbono i dechyána so so azhónilï.

At kráyene so mládine prekáravali húbbe sas zhókne bakshíshe mi so stórili insánon, alá po nah sétne so ne imâli kaná da yedót. Yálnïs dokús bóbove mi so astánalï i to gi ye zöl chülâkon, klal gi ye faf annó síto, izlâl ye advón i paglâl gi ye za da si vídi kïsmétene, kákna anní glôdot filjánane za áyni rábato.

Varvâl ye sas sítono faf rakîne blíze pri annók dóla i srôshnal ye annók belûka devé. Kákna ye bul daldísan faf bóbovene i faf dértevene mu, ne gi ye zgläl húbbe devéne, zaminól gi ye i stóril si ye devám faf pótene. Alá ye po atstsîy srôshnal nókuträh i tíye go so papîtali: «Vre kópelö, da si ne vídeval nâko belûka devé itúka natsîy?». «Ba, ne som vídeval níkakvï devé», advórnalo mi ye «sháshivono», «alá she vídem na bóbovese i she vu kázhom pa kadé so». Stóril ye azám géki abiískava na bóbovene i kázal mi ye kadé da ídot da gi abiískavot. Atishlíli so devejíyene da gi abiískavot nah kadéna mi ye reklól, nashlíli si gi so devéne i za da go berekettísot, dáli mu so annó dünyó lírï.

Láhalo so pres ‘nézi déne da ukradót annómu béyu parîne na annó mâsto itám blíze. Le so so nauchíli devejíyene, zhâmne be chülâkon sas bóbovene nashlól devéne, na béyene i víkot mu: «Isîy i isîy, béyu, znóme annóga zhîyen nahóde kaná she da ye zagubéno». «Íshtom da mi go dakárate le isâ itúzi», dal mi émirä béyen. Nahódet go devejíyene, atkáravot mu go i béyen mu ye paískal da mu náyde zhîne parî mu so so zagubílï. Chülâkon so ye azám fátil. Kak ta náyde toy parîne atkák ye ne znal? Kak she da ye trâbavalo ye nâko da právi i agá ye stóril géki so ye chúdil, reklól ye béyune: «She gi náydom, béyu, alá trâbava da mi dadésh bir kach gün müsedô». Stánal ye razî béyen i dal mu ye kólkono déne ye müsedô paískal.

Paminólï so so denéne, alá ye chülâkon ne mógal da náyde níkakva koláye. Pachúdil so ye húbbe i nay sétne ye reklól zhanóyne mu: «Kládi dokústo bóba da so varôt i sabáhlayinno she so vdígame at ‘túzi, da nu na náydot, agá dóydot da pîtot za parîne». Zôla ye zhanána bóbovene, métnala gi ye faf ténjeröno i klála gi ye na prüstyóno da so varôt.

Pak zhíne so ukráli béyevïne parî, nauchíli so so óti géki nókutri chülâk nahóde kaná she da ye so zagubí i atishlíli so na tóga da go preglôt, da vídet kaná právi ta go nahóde síchkono. Dokús kishí so búli vríttsi i dört kishíno so pakáchevot na dámane, za da vídet pres fengítene i da chûyet kaná stánava.
Kákna so chákali kradíchene pakácheni na dámane chûvot «sháshivono» da víka: «ídi vish, zhóno, kaná právi bóbon». Atváre azám zhanána ténjeröno, paglâva uvótre i víka: «Chétrito izlézaho, béshto so yéshte ne izlízalï».

Agá so chûli zhanóno da víka inîy, upláshali so so, pak tíye so so sétili ta ya zhanána za täh víkala inîy, óti so i tíye búli dört kishí. «Amán, fátiho nu», reklíli so i iskárali so karáre da ídot da mu so prikázhot «chülâkune sas bóbovene». Slâli so ad dámane, parûkali go so i reklíli mu so: «Nîye gi zôhme parîte, chülâku. Namóy da ídesh da nu izdadésh i nîye ti dávame sôze óti she si gi anneséme at kadéta gi zôhme». Pabórkal so ye chülâkon i ne so ye sétil kak mu ye dashlól inazí bakshísh ad Alláha, alá so ye udarzhál i reklól mi ye: «Da, atkák mo mólite i dávate mi sôze óti she si gi anneséte nadzát, néma da vu izdávom, alá ímate da vídevate, akú si gi na anneséte at kadéna gi ste zôli».
I tíye upláshani, hódet, has, i astávet si gi parîne at kadéna gi so zôli.

Béyen so ye pabórkal ódragosti. Toy zánetmish ta mu gi ye parîne nashlól «chülâkon sas bóbovene». Parûkal go ye azám i za da go berekettísa, dal mu ye annó kóshto i mlógo parî. I inîy «chülâkon sas bóbovene» ye prekáraval po húbbe ad vrittsâh inézeh zhíne go so zaváli «sháshivo» i padigrávali go so. Alá so i tíye prekáravali húbbe i nîye yéshte po húbbe.


19. Dvomínana brátye

Bírvakït bírzeman ye anná fukará zhaná imâla dva sîna. Umrâl si mi ye bubáyko mi i tíye so stánali mejbúr da so fátet afcháre za da iskáravot hlâbane. Alá mi ye ne búlo húbavo faf sélono, za to reklíli so da slézot nah kasabóno, za da si náydot po húbava kïsméte. Tórnali so annók sabáha za nah kasabóno i agá so izvarvâli bayá póte, víka míchkïyen brat gulâmune: «Yála, brátu, da sônneme da so nayedéme». «Ne», mu víka gulâmïyen brat i tórnali si so pak da varvôt. Mífko po sétne papîtava pak míchkïyen brat gulâmokne: «Da sônneme li, brátu, da so nayedéme?». «Ne», mu víka pak gulâmïyen i zôli si so pak pótene. Alá mu so ye míchkumune dashlólo yáttse ye ártïk i na üchünjûno so ye fpônal i ískal ye da yedé. Kakvóto ye, krívo lâvo, báte mu ye pristánal, alá mu ye reklól: «Da, she sônneme da so nayedéme, alá she naprésh tvóto yáto da izedéme». Stánal ye razî míchkïyen, sônnali so, nayáli so so i tórnali si so pak za nah kasabóno.

Paminólï so so bayá saháteve i míchkïyen víka pak gülâmune: «Da sônneme li, brátu, da so nayedéme?». Fkîsnal so ye azám yáttse gulâmïyen brat, shîynava go annósh huzlî i nagáche go faf annók hemdéka bayeldísana. Astáve go itám i tórnava si faf pot katagá ye ne stánavalo níkana, pak míchkïyen ye astánal faf hemdékane bayeldísan. Agá so sizindísava po sétne i apúle achíne, vídeva pri tóga annók afchárina. «Óti si na itakázne hála, kópelö?», papîtal go ye i míchkïyen mu ye kázal síchkono kanána ye stánalo. «Akú ti so ye ye», víka mu afcháren, «íma itúzi blíze annó vadenítso, ídi itám she náydesh bol kachemáka. Sônni so náyedi kólkoto íshtesh i chákïy mo itám da so vórnom». Atishlólo ye kópelöno na vadenítsono, sônnalo ye nayálo so ye i chákalo ye afchárinane, alá ye afchárinon ne dahódel. Chákalo ye, chákalo ye, paminólï so so godínï i afcháren ye yéshte ne dahódel.

Annók aksháma kópelöno, kákna ye lezhálo, kazá sredénnosh chûva nókakva glása da yanïshtísava nah vadenítsono. Yáttse so ye upláshalo, alá mu ye bul merákon po gulâm at straháne, za to hódi so skrîva i chákalo ye da vídi kaná ye búlo. Agá nónakolko chûva dva jíne da dúmet: «Faf sélono», víka adínïyen, «vasilyázovana dashterâ ye släpá i vasilyázon dáva síchkono da mu so izgoví. Itúzi po adgóre so ráda anná bîlka. Akú ye zôme badín da yi ye apré na achíne she si so izgoví». «Faf sélono», víka drúgïyen, «némot vódo i zhîyen danesé ad râkono, dávot mu otús lírï, pak faf sélono na platíyeno íma vódo. Adú íde badín da ye iskopé she ye náyde na tri métrï i sélono she si íma vódo za dáyma». «Manávizune pat pragáne íma annók kazáne lírï», ye reklól birinjíno jin. Alá ye yanïshtísavalo sabáh i jínyeno so ye skrîlo durgá so ye ne razvídelilo.
Agá so ye razvídelilo, kópelöno ye tórnalo da abiískava inózi bîlko, nahóde ye i hódi práve faf vasilyázovono kóshto i paískava da vídi vasilyázane, alá so skopózene zôli da go igrót. Kak ye mógal toy adín sélevlänin da íshte da vídi vasilyázane? Alá ye vasilyázon chül fasaríyeno i izlâl ye na prústane da vídi kaná stánava. «Adín sélevlänin íshte da to vídi, vasilyázu», reklíli mu so skopózene.
«Óstavite go da vléze», advórnal mi ye vasilyázon i payól go ye navótre. «Íshtom da vídem tvóno dóshterö, vasilyázu», reklólo mu ye kópelöno, alá go ye vasilyázon pamólil da ye astávi na raháte, óti ye momána ne ískala ni da vídeva ni da chûva níkutroga. Kópelöno so ye fpônalo i vasilyázon ye stánal mejbúr da go atkára na momóno. Hódet na momóno i durgá tya da so séti, kópelöno yi apíra bîlkono na achíne i tya so razrûkava: «Vídem, vídem» i bubáyko yi ye atishlól pri tîye. «Isazí kópelö mo izgoví, bubá», izrûkala so ye momána, apklûchila ye bubáyka yi i sníknala so ye da pláche. Faf tsâla ömûrene yi ye seftâ plákala ad drágo.

Vasilyázon za da si mu go advórne kópelötune zhóno húbavo mu ye stórilo, papîtal go ye kaná íshte da stóri za to. «Níkana», mu ye advórnalo kópelö, alá go ye vasilyázon paslágal i stóril go ye i tóga vasilyáza, da vartôt nannó memlekétene.

Kópelöno agá ye stánalo vasilyás, nay naprésh ye paískalo da iskopót platíyeno, óti si ye pómlilo kaná be chül ad jínyeno za vadóno. Kláva vasilyázon insána da kopót platíyeno i agá so fprâli na tri métrí, bol vadá ye zôla da izlíza ad zemôno i séltsne so ne mógali da go izvâravot i ne so ználi kak da si mu go advórnot kópelötune zhóno húbavo mi ye stórilo.

Paminólo so ye bayá vréme i annók déne kópelöno hódi na manávizane, paískava mu da iskopót pragáne i nahódet kazánene sas lírïne, le kákna go ye reklólo jínyeno. «Kak mazhî tï da gi stórish vrit isézi rábatï?», papîtal go ye manávizon i kópelöno mu ye kázalo kak so stánalï rábatïne. Pak manávizon ye bul «gulâmïyen brat» i sétil so ye ta ye inazí kópelö búlo tógavïyet míchek brat, zhókte be annósh nagachíl faf annók hemdéka.

Nabíl go ye azám hasetlíkon gulâmanek bráta za míchkumune zenginlíkane i tórnal ye da pîta da so nauchí síchko i sâkakvo za míchkanek bráta. Agá so ye nauchíl za jínyeno ne so ye dayendísal i atishlól ye le faf drúganek aksháma na vadenítsono da gi dachâkava. I kazá sredénnosh so ye chül pak nókakvof glas i jínyeno ye yanïshtísalo nah vadenítsono i dúmilo ye: «Kanáta dúmehme nadrúzishto itúzi na vadenítsoso síchkoto stána», reklól ye adínïyen. «Dalí imâsho bannóga itúzi blíze ta nu chü», privórshal ye drúgïyen. «Mózha da so véri pak pa itúzi», reklól ye pak birinjíno. I tórnalo ye da abiískava i durgá gladníkon da so séti kaná stánava, fátilo go ye jínyeno i skótsalo go ye.


20. Aminâ na vadenítsono

Zhïváli so bírzeman adín chülâk i anná zhaná i imâli so annó mómiche. Zhanána si ye umrâla mladá i mómicheno ye astánalo öksûzin, pak chülâkon ye stánal mejbúr da so azhóni nah drúgo zhóno. Drugána zhaná ye imâla i tya annó mómiche i zaváli go so Aminâ. Mílavala ye yálnïs tóynono mómiche, Aminô, pak drúgumune ye dávala izéte i nagádala go ye da právi vrit tôshkïne rábatï.

Annók déne ye prevódila Aminô na vadenítsono da sméli bráshno i reklála ye drúgumune mómichötu da so hazïrladísava da íde pak to akshámlayinno. Sétilo so ye azám pústono mómiche óti ye lelâ mu ískala da mu stóri parátiko, óti so vríttsi kázavali óti ye akshámlayinno na vadenítsono imâlo jínye. Upláshalo so ye mómicheno i atishlólo ye na bábo mu da ye papîta kaná da právi: «Kaná da právem, bábo, preváda mo akshámlayinno na vadenítsono da mo izedé jínyeno», reklólo yi ye mómicheno i plákalo ye. «Namóy da to ye strah, kadóno», reklála ye bábana unúchetune, «she ti dam annók pétla i chûyesh li go jínyeno da íde, she go pátnesh trish keré. Jínyeno she chûye petláne i she izbâga, óti go ye strah agá payé». Dála mu ye petláne faf annó kóshnitso i mómicheno si ye atishlólo.

I has, le so ye smrachílo, léle mu go ye prevódila nah vadenítsono. Zôlo ye mómicheno misírene faf sakúlene, zôlo ye i petláne faf kóshnitsono i tórnalo ye. Agá ye fprâlo na vadenítsono, métnalo ye misírene da so méli i châkalo ye da dóyde jínyeno. Agá kazá sredénnosh chûlo ye nókakva glása i usétilo ye jínyeno da yanïshtísava. Sétilo so ye i jínyeno, agá ye vlâlo faf vadenítsono, óti ye imâlo chülâka uvótre i tórnalo ye da abiískava. Pátnava azám mómicheno annósh, dvash i yéshte annósh i toy papâva trish keré. Jínyeno so ye upláshalo i pódilo ye da si varví, alá kugána da si pódi nashlólo ye mómicheno i apkîchilo go ye sas lírï i drúgo skópo gïzdílo.

Mífko po sétne so ye razvídelilo i mómicheno sas brashnóno faf sakúlene i gïzdílono na shîyeno vórnalo so ye nah sélono. Púknalï so so ad hasetlíka léle mu sas dashterôno yi, agá go so vídelï ad duléche da si íde zhîvo. Alá agá si ye fprâlo mómicheno u täh i vídelï so lírïne i gïzdílono, zôlo ye i da gi ye gnäf na to. Papîtalï go so azám mómicheno kadé go ye nashlólo inazí síchkono i to agá mi ye kázalo ta mu go ye jínyeno dálo, le inagáne ye léle mu reklála: «Búksham she Aminâ da íde na vadenítsono». I agá so ye smrachílo, zôla ye Aminâ sakúlene sas misírene, zôla ye i annó kóte sas tîye i tórnala ye.

Agá ye fprâla na vadenítsono Aminâ, métnala ye misírene da so méli i châkala ye faf annó keshó. I has, kazá sredénnosh chûva i tya nókakva glása i vídeva mífko po sétne jínyeno da fîrka nah vadenítsono. Zôla ye azám Aminâ da pátka kóteno i to da merúka, alá jínyeno agá da izbâga, che so ye fkîsnalo yéshte po i narîrilo ye Aminô i skótsalo ye.

Agá so ye razvídelilo, Aminína máyka ye izlâla na vratána i châkala ye da si so vórne. Slóntseno ye izlâlo sas dva sïrîka, alá ye Aminô búlo ne vidé níkade. Zôlï so azám da ye fakolâvot chórnï zmíye parátikono zhóno i ha bre dö bre zôla ye pótene za nah vadenítsono da si abiískava dashterôno. Agá ye fprâla na vadenítsno i ne ye nashlála, zôla ye da pláche i da rûka: «Mínka marí, Mínka, Mínka». Chûla ye azám jínyeno da yi advráshta: «Mínkinïte kormínkï so na kólkane navítkï».


21. Kîrkno sheytáne i kîrkno kazáne

Bir vármïsh bir yókmush. Edín vakît imâlo dvomína brátye. Edínïn ye bil fukará edínïn ye bil zengínin i dahóde bayrâm da právet bayrâm. Zengínno právi gulâm bayrâm, alá naprésh bayrâm edín den mu víka brátan: «Day mi brátu i méne besh yus fránka da si zâmam za dechése arashlák» i toy mu víka: «Áyde bä shto dyávolo», prováda go na dyávolen. I tórnava vaz barchíni vaz balkáni.

Puhóde na ennó mâsto, vídi izlízat edín insán ud enná dúpka, enní askeryá az múlta, to sa ye skrílo zat kámnen i rûknali, reklí sa: «zátvor sa pórto, zátvori» i izléli sa. I to agá sa izbégali aynéva, víka kázalo ye: «ótvari sa pórto, ótvari» i tya sa utváre pórtana i to vlíza uvátre. Agá vláze uvótre v’ galaríena, nahóde mlógo líri i napálneva enná tórba líri i hódi f’ sélono ta utváre edín gulâm dükân sréshtu bráta mu i udríva bráta mu.
Ku sa kupóva za besh yus fránka, toy gu prudáva za besh fránka i brátan mejbúr ta go pupítava: «yála brátu da sa zgudíme i da ídeme i méne da dadésh málku da stánam bugátin» i toy mu víka: «ti mo méne pruvódi na sheytánto i ya tébe sh’ to próvadem na sheytánno, var zâmi ut sheytánen».

I to: «kázhi mi gi kadé sa» i to mu gi kázal, hódi f’ balkánan i toy duchâkava, alá sa sheytánene vídeli che sa sa bárali paríne. She sedí edín skopós i mu víka utishló ta napálnila torbána parí i víka ta kugá da izléze na vratána, na pórtana skopózan go fáta: «Yála ‘túka re. I fchéra dóyde zä parí i néska pak dóyde?». I to mu víka: «to fchéra dóyde moy brat, búgin dóyde ya». -«e, ke ye tvoy brat?» -«yétokade ye».
Áyde bakalîm zíma go i néga i áyde bakalîm na bráta mu. Hódi kázava na bráta mu: «Útre she dóydeme kïrk haskér, she ni právish sofrá, da yedém, she pyem, she igráem».

I brat mu sa sétil, razbrálo che she pódet sheytánene i to víka na zhenána: «Da kladéme kïrk kazáne da sa vazvarât, kugána dóyet útre pu edín da gi izdávime f’ kazánene». I sabáhlayin puhódet sheytánino. Áyde bakalîm fátili da igráet, alá to edín pu edín vaz vratána ha bakalîm af kazánene gi ispáreva ta gi izgeberyásva. Ustánavat udván kïrk hayvánna i hódet az bráta mu ta gi s’ kîrkno hayván nazímot síchkono ud dúpkono kvóno íma, gi raznísot na tsâlo sélono i to stánva bugátno.


Copyright © Δήμητρα Κατάκη
Έκδοση: Γυμνάσιο Σμίνθης, Νομαρχία Ξάνθης, 1997
ISBN: 960-85955-0-9