Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

H «ΙΣΤΟΡΙΚΗ» ΘΡΑΚΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΟ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕTΩΝ

 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΦΩΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕTΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
H «ΙΣΤΟΡΙΚΗ» ΘΡΑΚΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΟ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕTΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Β΄ ΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, Αίθουσες 1 και 2
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 6 - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (Ολομέλεια)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

17:30-18:00 Υποδοχή και εγγραφή συνέδρων
18:00-18:45 Χαιρετισμοί
18:45-19:00 Χαιρετισμός και κήρυξη της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου από τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΣΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

19:00-19:20 RONELLE ALEXANDER
Bulgarian Dialects in Thrace: A Digital Approach
19:20-19:40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Η εθνολογική σημασία των κυρίων ονομάτων και τοπωνυμίων σε -ίλοσ και -ίλοι της Θράκης
 (The ethnological significance of proper names and toponyms in -ylos and -yloi in Thrace)
19:40-20:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΙΠΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: PETYA ASSENOVA
ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ELENA UZENEVA
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ  
9:30-9:50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΜΠΑΣ
Κριτική ανασκόπηση απόψεων για τις ενδοϊνδοευρωπαϊκές σχέσεις των φερόμενων ως «θρακικών» γλωσσών με έμφαση στη θεωρία του I. Duridanov (1969)
[A critical review of stances on the intra-Indo-European relations of allegedly «Thracian» languages with emphasis on I. Duridanov’s (1969) theory]

9:30-9:50 MARIA KITANOVA
Особености на роднинската терминология при българското население от Южна Тракия
(Peculiarities of the kinsman terminology in the South-Thracian Bulgarian population)
9:50-10:10 NADEZHDA NIKOLOVA
Тракийските надписи от Рогозенското съкровище – хипотези и интерпретации
(Thracian inscriptions from the Rogozen treasure - hypotheses and interpretations)
9:50-10:10 KALINA MICHEVA-PEJCHEVA
Превъплъщенията на времето в културата на Тракия
(The transformations of time in the Thracian culture)
10:10-10:30 ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΑΛΚΟΣ  
Σλαβοφανῆ θρακικά στοιχεῖα ἀναγόμενα κατά πᾶσαν πικανότητα σ'  ἕνα πρωτοελληνικό / πρωτοβαλκανικό ὑπόστρωμα
(Slavoide Thracian elements, most probably traced back to a Proto-Greek / Proto-Balkan substrate)
10:10-10:30 VALENTINA VANTCHEVA
Тракийски моменти в кулинарната традиционна култура на българите
(Thracian elements in the traditional culinary culture of Bulgarians)
10:30-10:50 ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
Φυτωνυμικά τοπωνύμια της Ίμβρου. Σημασιολογική και μορφολογική προσέγγιση
(Phyto-toponyms of Imvros island. Semantic and morphological approach)
10:30-10:50 ELENA NIKOLOVA
Оними в народнопесенния фолклор от Ксантийско
(Onyms in the folk songs from Xanthi region)
10:50-11:05 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
10:50-11:05 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11:05-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:05-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: MILENA KIROVA
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : ELENA NIKOLOVA
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  

11:30-11:50 PETYA ASSENOVA
 Лингвистични бележки върху нестинарството (αναστενάρια) в Североизточна Тракия
[Linguistic notes on fire-dancing (нестинарство / αναστενάρια) in South-eastern Thrace)]
11:30-11:50 ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΕΡΓΗΣ  
Για την Καλινίτσα. Ερμηνεία των αρχέγονων τραγουδιών της και η κοινωνική τους λειτουργία
(About Kalinitsa. An interpretation of its primeval songs and their social function)
11:50-12:10 ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ Eθνογλωσσολογικά ανάλεκτα από τον λαϊκό πολιτισμό της ιστορικής Θράκης. Διαγλωσσικές ετυμολογικές προσεγγίσεις σε ονομασίες τοπικών μεταμφιέσεων και δρωμένων στο χώρο της ιστορικής Θράκης και του Εύξεινου Πόντου
(Ethno-linguistic selections from the folk civilization of the historic Thrace. Cross linguistic etymological approaches to the names of local masquerade costumes and dromena in the area of the historic Thrace and Black Sea)
11:50-12:10 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΑΣΤΑΝΗ
Λαϊκές αντιλήψεις περί του «γούστρελου» στη Θράκη. Μαγικές πρακτικές αντιμετώπισής του σε περιπτώσεις επιζωοτίας
(Popular conceptions about «goustrelos»in Thrace. Magic practices in managing epizootic cases)
12:10-12:30 ELENA UZENEVA
Language and Culture of Thracian Bulgarians: Ethnolinguistic View
12:10-12:30 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Η γλωσσική και η εθιμική πρόκληση του γέλωτα: Τα θρακικά «κάκανα»
(A linguistic and customary cause to laughter: The Thracian «kakana»)
12:30-12:50 ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ 
Η εικόνα του Άλλου μέσα από τις συνθηματικές γλώσσες της Θράκης
(The image of the «Other» in the Thracian secret languages)
12:30-12:50 ΖΩΗ ΜΑΡΓΑΡΗ
Χορευτικά γένη, χοροί και χορωνύμια: Η περίπτωση των «Θρακιώτικων Χορών»
(Dance genres, dances and horonyms: The case of «Thracian Dances»)
12:50-13:10 ΤHEDE KAHL, ANDREEA PASCARU
Οι ελληνόφωνοι Θρακιώτες της  Δοβρουτσάς. Η περίπτωση του χωριού Ιζβοάρελε (Ρουμανία)
[The Greek speaking Thracians in Dobrudja. The case of the village Izvoarele (Romania)]
12:50-13:10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
Τραγούδια της αγάπης και γαμήλιοι θρήνοι από τη Θράκη
(Songs of love and wedding laments from Thrace)
13:10-13:25 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13:10-13:25 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΓΕΥΜΑ


ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Δ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : MARIA KITANOVA
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : KALINA MICHEVA-PEJCHEVA
ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ

17:00-17:20 IGNAT STOYCHEV
Common memory and heritage between Bulgarians and Greeks in Thrace
17:00-17:20 ΝEDA PAVLOVA
За един древнотракийски етимон в българската топонимия
(On an ancient Thracian etymon in Bulgarian toponymy)
17:20-17:40 ILIANA GENEW-PUCHALEWA Conceptualization of «Thrace» and «Thracian» in Modern Bulgarian
17:20-17:40 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΡΟΥΛΟΥ  
Παρατηρήσεις στις μετονομασίες των τοπωνυμίων της Θράκης
(Remarks on Renaming Toponyms in Thrace)

17:40-18:00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ
Η γλωσσοπολιτισμική έννοια «Θράκη» στα Νέα ελληνικά
(The Linguo-cultural concept «Thrace» in Modern Greek)
17:40-18:00 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
Τα τοπωνύμια ως όρια / σύνδεσμοι μεταξύ ιστορίας και μυθολογίας. Παραδείγματα στην θρακιώτικη λαογραφία του Στίλπωνος Κυριακίδη
(Toponyms as boundaries / links between history and mythology. Examples from Stilpon Kyriakides’ writings on Thracian folklore)

18:00-18:20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΛΙΔΗΣ
Η πρόθεση «από» στο γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων από τη Σωζόπολη της Ανατολικής Ρωμυλίας
[The preposition apo in Sozopolis dialectal variety (East Romylia)]
18:00-18:20 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΤΖΗ
Υδρωνύμια Θράκης
(Thracian hydronyms)

18:20-18:35 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
18:20-18:35 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

18:35-19:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:35 - 19:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ


ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : VALENTINA VANTCHEVA -ΖΩΗ ΜΑΡΓΑΡΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ΝEDA PAVLOVA
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΤΖΗ


19:00-19:20 MILENA KIROVA
Тракия и образът на тракийците в народоведските съчинения на Антон Страшимиров
(Thrace and image of Thracians in the folk psychological works of Anton Strachimirov)
19:00-19:20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
Θρακικά τοπωνύμια σε αθωνικά χειρόγραφα (Thracian toponyms in Athos manuscripts)

19:20-19:40
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ  
Δόμνα Βισβίζη. Η εμβληματική μορφή της Θρακιώτισσας αγωνίστριας του 1821 στη λαϊκή αφηγηματική και ονοματολογική παράδοση της Πελοποννήσου. Εθνογλωσσολογική θεώρηση.
(Domna Visvizi: The emblematic Thracian warrior of 1821 in the folk narrative and onomatological tradition of Peloponnese. An Ethno-linguistic approach)
19:20-19:40 ΒΑΪΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ
Σάπες ή και Σαψί. Διερευνώντας την ονομασία μιας πολυπολιτισμικής κωμόπολης
(Sapes, also known as Sapsi: Investigating the name of a multicultural Greek small town)

19:40-20:00 ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το καταγωγικό ήθος στη γλώσσα της ποίησης του Γεωργίου Βιζυηνού
(The ancestral ethos in George Vizyinos’ poetic language)
19:40-20:00 ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΣ
Το όνομα Μαρώνεια: Ιστορική και εθνογλωσσική προσέγγιση
(The toponym Maroneia: Historical and Ethnolinguistic Approach)

20:00-20:20 KHRISTINA JORDANOVA
Тракия в българската лирическа традиция
(Thrace in Bulgarian lyric tradition)
20:00-20:20 NIKOLAJ PAPUCHIEV
Нация и идеология: Тракия в литературната периодика от епохата на НРБ
(Nation and Ideology: Thrace in the Literature Periodicals of the Age of the People's Republic of Bulgaria)
20:20-20:35 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19:20-19:35 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΙΠΝΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

9:00-10:30 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ THΣ KOMOTHNHΣ (Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ)
ΣΤ΄ και Η΄ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ


ΣΤ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ 2  
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : KHRISTINA JORDANOVA
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΜΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : THEDE KAHL
ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΕΡΓΗΣ

11:00-11:20 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
Εθνογλωσσκές διαδικασίες και ιδιαιτερότητες της πολυγλωσσίας του ρωσόφωνου πληθυσμού της Βόρειας Ελλάδας. Η θέση και ο ρόλος της ρωσικής γλώσσας σ’αυτές
(Ethno-linguistic procedures and particularities of the polyglottism of the Russian-speaking population of Northern Greece. The position and role of the Russian language in them)
11:00-11:20 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΣ  
Εθνοτικές συγκρούσεις στην οροσειρά της Ροδόπης του 19ου αιώνα. Αντανακλάσεις στα δημοτικά τραγούδια των Πομάκων της  Θράκης
 (Ethnic conflict in the Rhodope mountain range during the 19th century. Reflections on the folk songs of the Pomaks of Thrace)
11:20-11:40 ΑΛΕΞΕΕΒΑ ΟΛΓΑ  
Ιδιαιτερότητες διγλωσσίας στους ρωσόφωνους μετανάστες της Κομοτηνής
(Particularities of diglossia in the Russian speaking immigrants of Komotini)
11:20-11:40 ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
«Κάντε με Πομάκο, να αρχίσω κουβέντα για το όνομά σας»: Μια άλλη ματιά γύρω από το όνομα των Πομάκων
(«Make me a Pomak to start talking about your name»: Another view of the Pomaks’ name)


11:40-12:00 ALBENA VACHEVA
Образът на родната Тракия в творчеството на Константин Петканов
(The image of Thrace as a birthplace in the works of Konstantin Petkanov)
11:40-12:00 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Αοριστία, οριστικότητα και τριμερής προσδιορισμός στην Πομακική της Ελληνικής Θράκης. Συγκλίσεις και αποκλίσεις (Indefiniteness, definiteness and tripartite determination in the Pomak of Greek Thrace: Convergences and divergences)
12:00-12:20 ANASTASIA PETROVA
Митологичното програмиране на ежедневието и кодирането му в езика
 (The mythological programming of everyday life and its linguistic coding)
12:00-12:20 MARGARITA KARAMIHOVA ДЕЦАТА НА ОРФЕЙ
(изследване на динамиката на идентичността в граничните зони)
CHILDREN OF ORPHEUS
(Dynamics of identity in border zones)
12:20-12:35 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
12:20-12:35 ΣΥΖΗΤΗΣΗ


ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ