Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Οι Πομάκοι έχουν τη Γραμματική τους: Οι χρόνοι των ρημάτων στην πομακική

Έτσι μιλούν οι Πομάκοι

Ρήματα με εικόνες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ


Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα, Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας
Ξάνθη 2004, Έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α' ΣΥΖΥΓΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ
Β' ΣΥΖΥΓΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ
Γ' ΣΥΖΥΓΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ

Ρήματα της Πομακικής με εικόνεςΈτσι μιλούν οι Πομάκοι

Ρήματα με εικόνες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ


Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα, Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας
Ξάνθη 2004, Έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης

Μπουρίλο στο χωριό Θεοτόκος

Πομάκοι - Παραδοσιακός Πολιτισμός
Μπουρίλο (νταρβάνα) για την παρασκευή βούτυρου στο χωριό Θεοτόκος (Τεοτόου)

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Η Σμίνθη από ψηλά
Η Σμίνθη όπως φαίνεται από ψηλά από την περιοχή Κίρρας

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Μειονοτικό σχολείο στο Ωραίον
Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο στο χωριό Ωραίον Ξάνθης

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Στο χωριό Ωραίον

Στο χωριό Ωραίον Ξάνθης

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Περιοχή Μπόρτσε της Μάνταινας
Περιοχή Μπόρτσε της Μάνταινας

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Η Μάνταινα από ψηλά
Η Μάνταινα από ψηλά

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Τοπίο στο Λιβάδι

Τοπίο στο Λιβάδι Κιμμερίων

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Άνθρωποι στο ΚαλότυχοΆνθρωποι στο Καλότυχο (Ουγκουρλί) Ξάνθης

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Τζαμί στο Καλότυχο
Μέσα στο τζαμί του χωριού Καλότυχο (Ουγκουρλί)

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Άνδρας στο Καλότυχο
Άνδρας στο Καλότυχο


Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Γεφύρι στο Καλότυχο
Πέτρινο γεφύρι στο Καλότυχο Ξάνθης

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Δέντρα στο ΚαλότυχοΔέντρα στο χωριό Καλότυχο, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Ο παλιός μύλος στο ΔημάριοΟ παλιός νερόμυλος στο Δημάριο

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Χιονισμένο τοπίο στο ΔημάριοΧιονισμένο τοπίο στο Δημάριο

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Μπαρούγα στα ΆσκυραΠέτρινη βρύση (μπαρούγα) στα Άσκυρα.

Φωτογραφία: Ν.Θ.Κόκκας (2004)

Παραμύθι: Tríne lírï - Οι τρεις λίρες

Πομάκοι - Προφορική Παράδοση ΠΑΛΙΑ ΠΟΜΑΚΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Tríne lírï Zhïváli so bírvakït bírzeman faf annó sélo adín chülâk i anná zhaná. Yáttse so búli fukarî i ne so imâli kaná da yedót. Tórnava annók déne chülâkon da abiískava za rábato. Varvâl ye mlógo i kákna ye abiískaval i pîtal, fräl ye faf annómu vasilyázu kóshtono. Paískal ye da vídi vasilyázane i papîtal go ye: «Ímash li rábato za móne, vasilyázu?». «Faf bahchôso mózhash da rábatish, akú íshtesh», advórnal mu ye vasilyázon i inîy chülâkon ye astánal itám i fátil so ye da rábati. Rábatil ye kólkono ye rábatil i nónakolko vréme so ye umaríl i zabalâl so ye za zhanóno mu. Za to, zöl ye karáre da si so vórne nah kóshtono. Hódi na vasilyázane i papîtava go kaná ye imâl da zíma za rábatono. Iskárava azám toy i apíra na mátsono na annóno stráno annók sakúle i na drúgono stráno tri lírï samíchkï. «Faf sakúlese so mlógoso lírï i itúzi so tríse kïsmetlí», víka chülâkune. «Kutrî íshtesh? Mlógoso li íli tríse kïsmetlí?». Chülâkon so ye bayá pachûdil i nay sétne mu víka: «She da zômom tríte kïsmetlí, vasilyázu». Zöl gi ye, berekettísal go ye i tórnal si ye za nah kóshtono. Bayá póte ye izvarvâl agá na annó mâsto srâshta annóga zhîyen ye kázaval kïsmétene: «Dávom ti annó líro da mi kázhash annók kïsméte», víka mu chülâkon i toy mu advráshta: «Néma da pamínash pres mótno râko». Dáva mu azám yéshte annó líro za da mu kázha yéshte annó kïsméte i toy mu víka: «Néma da varvísh samîy na duléchna póte». «Zômi i sonunjúso líro», víka mu chülâkon, «i kázhïy mi yéshte annók kïsméte». «Néma da právish níkana dur so naprésh na pachûdish i dur na papîtash», reklól mu ye drúgïyen i nabíl si ye. I chülâkon sas práznono tórbo i pólnono glávo zöl si ye pak pótene za nah kóshtono. Kákna ye varvâl faf pot, fpräl ye faf annó slézeno mótno râko. Ne ye paminól, alá ye chákal da so izbístri, óti be dal annó tsâlo líro, za da mu kázhot da na pamína pres mótno râko. Alá kákna ye chákal, vídeva annók drúga da vlíza faf râkono sas annók bâla kóne i da móchi da pamína faf húparäne. Parûkal go ye chülâkon i reklól mu ye da na pamína, alá so ye drúgïyen ne fchul i varvâl si ye. Hódi da annó mâsto, skondápsava mu kóneno i toy páda faf vadóno, atsúrnava go rekána i udáve so, pak kónen so ye kurtalísal i izlâl ye na kráyene sas annók sakúle lírï. Zöl gi ye chülâkon, yáhnal ye kónene i zöl si ye pak pótene. Kákna ye varvâl faf pot na annó mâsto vídeva annók belûka yódrï gróznï píltse da móknot nókana. Nablizháva pri to, atfíreva gi i kaná da vídi: annók syédena umrâta chülâka. Na tóga ye imâl tüféka, bayá kürshûne i annók sakúle lírï. Zöl gi ye chülâkon i täh i tórnal si ye pak za nah kóshtono. Fpräl si ye nónakolko u täh i agá da vléze práve na vótre, naníknal so ye naprésh pres jámane. Vídel ye azám zhanóno mu da sedí na kultúkane i annó kópelö da yi lezhî na skútane. Korftána mu so ye pakáchila faf glavóno. Vdígnal ye azám tüfékane, napônal go ye i hazîr ye bul da go púka. Alá mu ye inagáne dashlólo na umáne ta be mífko po naprésh dal i sonunjúto líro, za da mu kázhot óti níkana trâbava da na právi dur so naprésh na pachúdi i dur na papîta. Hódi azám na komshúyinane mu, kázava mu kópeöno i papîtava go: «Kutrí ye inazí chülâk faf móno kóshto?». «Tvóyet sïn ye, komshúyinu», advórnal mu ye toy, «le nabí tï at ‘túzi i toy so radí. Alá so at ‘túka nasám mlógo godínï paminóho i toy narásta, danó ti zhïvé mlógo». Pabórkal so ye chülâkon sas tríne lírï. Inagáne mu so stánalï mlógo. Le inagáne azám hódi faf kóshtono, apklûcheva zhanóno mu i sïnáne mu i zhïváli so at ‘tam natsîy húbbe i nîye yéshte po húbbe. Οι τρεις λίρες Ζούσε μια φορά κι έναν καιρό σ’ ένα χωριό ένα φτωχό ζευγάρι. Επειδή δεν τάβγαζαν πέρα, ο άντρας κίνησε να πάει να βρει δουλειά. Βάδισε πολύ και ψάχνοντας και ρωτώντας έφτασε σ’ ένα παλάτι, ζήτησε να δει τον άρχοντα και τον ρώτησε: «Έχει δουλειά για μένα στο παλάτι σου, άρχοντά μου;» «Μπορείς να δουλέψεις στον κήπο μου», απάντησε ο άρχοντας κι έτσι ο φτωχός χωρικός έμεινε και δούλεψε κειπέρα ίσαμε δεκαπέντε χρόνια. Μα ύστερα από τόσα χρόνια στην ξενιτιά κουράστηκε κι αποθύμησε τη γυναίκα του, για τούτο αποφάσισε να γυρίσει σπίτι του. Παρουσιάστηκε λοιπόν στον άρχοντα και τον ρώτησε τι είχε να παίρνει για τη δούλεψή του. Βγάζει τότε εκείνος κι ακουμπάει πάνω στο τραπέζι στη μια μεριά ένα σακούλι και στην άλλη τρει λίρες μοναχές. «Στο σακούλι είιναι οι λίρες οι πολλές κι εδώ είναι οι τρεις οι τυχερές», λέει στο δουλευτή του. «Θα πάρεις τις πολλές ή τις τυχερές;». Κάμποση ώρα έμεινε σκεφτικός ο δουλευτής και στο τέλος αποφάσισε: «Θα πάρω τις τρεις και τυχερές, αρχοντά μου», είπε. Τις πήρε, αποχαιρέτησε τον άρχοντα κι έφυγε. Μα δεν πρόφτασε να κάνει πολύ δρόμο ο άνθρωπός μας κι απαντάει στο διάβα του έναν που έλεγε τις μοίρες. «Σου δίνω μια λίρα, για να μου πεις μια μοίρα», του λέει ο δουλευτής και εκείνος του αποκρίθηκε: «Δε θα περάσεις από θολό νερό». Του δίνει τότε άλλη μια λίρα για να του πει κι άλλη μια μοίρα κι εκείνος του λέει: «Δε θα περπατήσεις μονάχος σε δρόμο μακρύ». «Πάρε και την τελευταία μου λίρα», λέει τέλος ο δουλευτής «και πες μου κι άλλη μια μοίρα». «Δε θα κάνεις τίποτα προτού να το σκεφτείς καλά και προτού να ρωτήσεις», του είπε ο άλλος και έφυγε. Κι ο άνθρωπός μας μ’άδειο το πουγγί του και γεμάτο το κεφάλι του ξαναπήρε το δρόμο του. Όπως περπάταγε, βρέθηκε μπροστά σε ένα φουσκωμένο ποτάμι που κατέβαζε θολό νερό. Στάθηκε τότε και περίμενε να καταλαγιάσει το ποτάμι και να καθαρίσει το νερό γιατί είχε δώσει μιαν ολόκληρη λίρα για τη συμβουλή που έλεγε να μην περάσει από θολό νερό. Μα καθώς αυτός περίμενε, βλέπει έναν άλλο που μπήκε στο ποτάμι με τ’ άσπρο του το άλογο και πολέμαγε να περάσε αντίκρυ. Τον φώναξε ο άνθρωπός μας και τον συμβούλεψε να μην περάσει μα εκείνος δεν άκουσε και προχώραγε, μέχρι που τ’ άλογό του σκόνταψε κι ο καβαλάρης του έπεσε μέσα στο νερό, που τον παρέσυρε και τον έπνιξε. Τ’ άλογο όμως κατάφερε να βγει στη στεριά κι ο δουλευτής μας το καβάλησε και συνέχισε το δρόμο του. Και για μεγάλη του χαρά, ψαχουλεύοντας μέσα στο δισάκι που κουβάλαγε πάνω του το άλογο, βρίσκει ένα σακούλι λίρες. Τις πήρε και εξακολούθησε το ταξίδι. Όπως προχώραγε, βρέθηκε μπροστά σ’ ένα παράξενο, μακρύ δρόμο. Στη μέση του δρόμου ένα κοπάδι όρνια μαζωμένα κάτι πολέμαγαν ν’ αρπάξουν. Πλησιάζει ο άνθρωπός μας, διώχνει τα όρνια και τι να δει: ένα κουφάρι, που το κατάφαγαν τα πουλιά. Απάνω του κουβάλαγε ένα ντουφέκι, κάμποσες σφαίρες κι ένα σακούλι λίρες. Τα παίρνει ο δουλευτής και κινάει πάλι το δρόμο για το σπίτι. Σαν έφτασε καμιά φορά, αντίς να μπει ίσια μεσ’ το σπίτι, θέλησε πρώτα να ρίξει μια ματιά απ’ το παραθύρι. Στάθηκε λοιπόν απ’ έξω απ’ το παραθύρι και κοίταξε μέσα. Και βλέπει τη γυναίκα του καθισμένη στον καναπέ και ένα παλικάρι ξαπλωμένο στα γόνατά της. Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι του, σήκωσε το ντουφέκι, σημάδεψε το παλικάρι και ετοιμάστηκε να του ρίξει. Μα τότε θυμήθηκε πως είχε δώσει την τελευταία του λίρα για μια συμβουλή πούλεγε να μην κάνει τίποτα προτού το σκεφτεί καλά και προτού ρωτήσει. Πάει λοιπόν στο γείτονα, του δείχνει το παλικάρι που ξάπλωνε στα γόνατα της γυναίκας του και ρωτάει: «Ποιος είναι αυτός ο άντρας μεσ’ το σπίτι μου;». «Ειν’ ο γιος σου, γείτονα», αποκρίθηκε εκείνος, τον γέννησε η γυναίκα σου, μόλις έφυγες εσύ για τα ξένα. Μα πέρασαν χρόνια από τότε, ο γιος σου έγινε άντρας. Να σουτ ζήσει». Τρελλός απ’ τη χαρά του τότε ο άνθρωπος με τις τρεις λίρες, που τώρα πια είχαν γίνει πολλές, όρμησε μεσ’ στο σπίτι του, έσφιξε τη γυναίκα του και το γιο του στην αγκαλιά του κι έζησαν πια από δω και πέρα όλοι μαζί καλά κι εμείς καλύτερα. * παραμύθι από το χωριό Προσήλιο από το βιβλίο, Ο παππούς και η γιαγιά είπαν… (Ντάντο ι μπάμπο κάζαχο…) Έκδοση: Γυμνάσιο Σμίνθης, Νομαρχία Ξάνθης, 1997

Η θυγατέρα της αρκούδας

Πομάκοι - Προφορική παράδοση ΠΟΜΑΚΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Mechkóyne dashterâna Zhïvála ye nókuga faf annók baíre anná mechká samá. Nashlála ye nókade annó míchko déte i zôla go ye sas tîye, da yi so na sïkïldísava i da ye ne samá. Hránila go ye at tîye i iskútila go ye katagá ye búlo tóyno déte. Agá ye bayá narástalo mómicheno i zôlo ye da so séshta i da dúmi, annók aksháma kugána so légnali da spöt, reklólo ye mechkóyne: «Bíyesh yáttse na grózno». Yáttse yi ye dabalnâno mechkóyne ad ‘nózek láfa i ne ye mógala da ye iskára at sartséno. Godínïne so so paminólï, mómicheno ye narástalo, stánalo ye momá i azhónila so ye. Málko vréme sétne atkák so ye azhónila momána, mechkána ye reklála annók déne da íde na tîye da ye abíde. Pánnalo yi ye drágo momóyne, óti ye atishlála da ye abíde i kugána ye mechkána stánala da si varví, momána yi ye reklála da íde pak bir ay sétne. «Zômi annó brádvo i ódrezhï mi petóso», pamólila ye azám mechkána, alá ye dashterâna ne ískalo da yi stóri parátiko. «Na mózhom da stórem ya isakvózne parátiko inózimu, zhîyen mo ye kútil kákta máyka», reklála yi ye momána. Alá ye mechkána ókadar mólila, ta ye nay sétne momána zôla annó brádvo i adrézala yi ye petóno. Vórnala si so ye azám mechkána na baírene i agá so so paminólï bir ay, atishlála ye pak na dashterôno yi da ye abíde, kákna si go bého nagadílï. «Kaná ti stána yaráta na nagóto, ma? Izgoví li so?», papîtala ye dashterâna yi agá ye vídela. «Yaráta mi so na nagóto bórshko izgoví, alá zhása yará na sartséso, ad zhókte láfa mi velí tï faf ‘tózek aksháma mi so néma izgoví níkuga», advórnala yi ye mechkána i atishlála si ye. Η θυγατέρα της αρκούδας Κάποτε μια αρκούδα που ζούσε μοναχή άρπαξε ένα μωρό για να τόχει στη συντροφιά της. Το πήρε στο δάσος, το βύζαξε και το μεγάλωσε σαν παιδί της. Σαν μεγάλωσε κάμποσο το κοριτσάκι και άρχισε να νιώθει και να μιλάει, ένα βράδι που έπεσαν να κοιμηθούν, λέει στη αρκούδα: «Μυρίζεις πολύ άσχημα». Πικράθηκε πολύ η αρκούδα με την κουβέντα αυτή και δε μπορούσε να τη βγάλει απ’ την καρδιά της. Στο μεταξύ τα χρόνια πέρασαν, το κορίτσι μεγάλωσε, γίνηκε κοπέλα και παντρεύτηκε. Δεν πέρασε πολύς καιρός και μια καλή μέρα κίνησε η αρκούδα και πήγε στο σπίτι της θυγατέρας της για να τη δει. Κείνη την καλοδέχτηκε κι όταν σηκώθηκε η αρκούδα να φύγει, την κάλεσε σ’ένα μήνα να ξανάλθει. «Πάρε ένα τσεκούρι και κόψε τη φτέρνα από το πόδι μου», παρακάλεσε η αρκούδα, μα η κόρη της δεν ήθελε να κάνει τέτοιο κακό. «Δε μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα, σε κείνη που με μεγάλωσε σα μάνα», είπε. Μα η αρκούδα την παρακάλεσε τόσο, που στο τέλος πήρε η κόρη ένα τσεκούρι και έκοψε τη φτέρνα της. Έφυγε ύστερα στο δάσος η αρκούδα και σαν πέρασε ένας μήνας, ήρθε πάλι στο σπίτι της θυγατέρας, όπως τόχαν συμφωνήσει. «Τι έγινε η πληγή στο πόδι σου, μάνα;», τη ρώτησε η θυγατέρα της, μόλις την είδε. «Η πληγή στο πόδι μου γρήγορα γιατρεύτηκε, μα η πληγή στην καρδιά μου, απ’ την κουβέντα που μου είπες ένα βράδι, δεν πρόκειται ποτές να γιατρευτεί», αποκρίθηκε η αρκούδα και έφυγε. * παραμύθι από το χωριό Άλμα από το βιβλίο, Ο παππούς και η γιαγιά είπαν… (Ντάντο ι μπάμπο κάζαχο…) Έκδοση: Γυμνάσιο Σμίνθης, Νομαρχία Ξάνθης, 1997

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21-11-2011

Πομάκοι στη Θράκη - Η ζωντανή γλώσσας τουςΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21-11-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=wyN8A7cqaIw

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 20-11-2011
ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 20-11-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=CZsczJN7mCk

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19-11-2011
ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19-11-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=cw-ns8QoEWU

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18-2-2011ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18-2-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=09FuQfBvkow

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 17-2-2011
ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 17-2-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα
ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=94Ry8FPAbyQ

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 16-2-2011ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 16-2-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα


ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=u3q4C0T4R6Q

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15-2-2011
ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15-2-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=dhneqWX6jYc

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14-2-2011ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14-2-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=m23x4RAhgv8

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-2-2011

Πομάκοι στη Θράκη - Πομάκικα: Αυτή είναι η ζωντανή γλώσσα που μιλάει η μουσουλμανική μειονότητα στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή και στον Έβρο
ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-2-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=6hWkvelb6P0

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 12-2-2011ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 12-2-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=dCOTrusBacU

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 11-2-2011ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 11-2-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα
ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=gkhg9iUBT_A

ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 10-2-2011ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 10-2-2011
Κανάλι 6 - Ξάνθη


Με το δημοσιογράφο Σεμπαϊδήν Καραχότζα

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=iTEftmb_cfc

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Βασικό Λεξιλόγιο της πομακικής: Ρήματα με εικόνες 1

Πομάκοι της Θράκης - Η ζωντανή γλώσσα τους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ

ΠΟΜΑΚΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ


Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα, Μαθήματα Πoμακικής Γλώσσας
Ξάνθη 2004
Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης

Οι τρεις συζυγίες ρημάτων στην πομακική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ

ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ (ΤΡΕΙΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ)

Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα, Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας
Ξάνθη 2004
Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΟΜΑΚΙΚΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ)

Πομάκοι στη Θράκη - Η ζωντανή γλώσσα τους

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΟΜΑΚΙΚΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ)
Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
Έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, Ξάνθη 2004


ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Δείτε πρώτα το μάθημα σε βίντεο
και μετά διαβάστε τη μετάφραση, το λεξιλόγιο και τη γραμματικήΚΕΙΜΕΝΟ

FAF MECHITENE

María: Kakná právish, Engín?
Engín: Húbbe som alá si som ne právil dérsevese.
María: Óti si ne právil dérsevete?
Engín: Svídeno mi bésho. Tï stóri li si gi?
María: Íshtish li da ti gi dam?
Engín: Ho, íshtom. Trâbava bórzho da gi píshom.
María: Na, zômi teftérese. Akú so ne séshtash nâkvo, pîtay mo.
Engín: Kakná ye isazí zhóso si písala?
María: Písala som kaknáta ishtâsho dáskalïyeta.
Engín: Tamám. Kakná drúgo imâhme za búgün?
María: Ímame mlógo rábatï. Néma da zaftásash da gi píshash.
Engín: Néma zaráre. Húbof ye denôs, mózha da ídeme da so rastîpame.
María: Háne! Azám néma da právime dérse. She igróme tópa.
Engín: Sas katrâh druzâh she da igróme?
María: Sas Niháta, sas Yórga, sas Eléni i Reyhána.
Engín: Háyde da gi rúkneme, da so razdelíme na grúpove.
María: Vídem íde Nihát.
Engín: Kakná stánava, Nihát, she varvíme li na rastîpanye?
Nihat: Isâ mi kázha dáskalïyeta óti néma da varvíme.
María: Isâ ti so zarî pepelót, Engín. Trâbava da go píshas bórzho.
Engín: Dáy si mi teftérete.
Nihát: Hátte, tsónka zílen.
Engín: Ftu, attsâ she si písavom dérsevene faf dumá.
María: Íshtish li da dóydesh faf dumá, kugána so púsneme at mechítese, da stórime dérsevene nannó?
Engín: Kak da ne íshtom?
María: She to châkom. She slúshame i pésne.
Engín: Húbbe. She da dóydom sahát üch buchüktá.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μαρία: Τι κάνεις, Εγκήν;
Εγκήν: Καλά είμαι αλλά δεν έχω κάνει τα μαθήματά μου.
Μαρία: Γιατί δεν έκανες τα μαθήματά σου;
Εγκήν: Βαριόμουνα. Εσύ τα έκανες;
Μαρία: Θέλεις να σου τα δώσω;
Εγκήν: Ναι, θέλω. Πρέπει γρήγορα να τα γράψω.
Μαρία: Να, πάρε τα τετράδια. Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, ρώτησέ με.
Εγκήν: Τι είναι αυτό που έχεις γράψει;
Μαρία: Έχω γράψει ό,τι ήθελε η δασκάλα.
Εγκήν: Εντάξει. Τι άλλο είχαμε για σήμερα;
Μαρία: Έχουμε πολλά πράγματα. Δε θα προλάβεις να τα γράψεις.
Εγκήν: Δεν πειράζει. Είναι ωραία μέρα, μπορεί να πάμε για περίπατο (εκδρομή).
Μαρία: Μακάρι! Τότε δε θα κάνουμε μάθημα. Θα παίξουμε μπάλα.
Εγκήν: Με ποιους άλλους θα παίξουμε;
Μαρία: Με το Νιχάτ, με το Γιώργο, με την Ελένη και το Ρεϊχάν.
Εγκήν: Άντε να τους φωνάξουμε, να χωριστούμε σε ομάδες.
Μαρία: Βλέπω έρχεται ο Νιχάτ.
Εγκήν: Τι έγινε, Νιχάτ, θα πάμε εκδρομή;
Νιχάτ: Τώρα μου είπε η δασκάλα ότι δεν πρόκειται να πάμε.
Μαρία: Τώρα την έβαψες, Εγκήν. Πρέπει να το γράψεις γρήγορα.
Εγκήν: Δώσε μου τα τετράδια.
Νιχάτ: Άντε, χτυπάει το κουδούνι.
Εγκήν: Φτου, από δω και πέρα, θα γράφω τα μαθήματά μου στο σπίτι.
Μαρία: Θέλεις να έρθεις στο σπίτι μου, όταν θα φύγουμε από το σχολείο, να κάνουμε τα μαθήματα μαζί;
Εγκήν: Kak da ne íshtom?
Μαρία: She to châkom. She slúshame i pésne.
Εγκήν: Húbbe. She da dóydom sahát üch buchüktá.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Nóvï réchkï (Νέες Λέξεις)


ders = μάθημα
svídeno mi bésho = βαριόμουνα
svídeva mi so = βαριέμαι
vídi mi so = έχω όρεξη
trâbava = χρειάζεται, πρέπει
teftér = τετράδιο
nâkvo, nâko = κάτι
zhóso = αυτό, το οποίο
tamám = εντάξει
búgün = σήμερα
zaftásavom = φτάνω, προλαβαίνω
rastîpom so = κάνω περίπατο
rastîpanye = περίπατος
háne = μακάρι
rúkom = καλώ, φωνάζω
razdélem = διαχωρίζω, χωρίζω
zarî ti so pepelót = την έβαψες (σκεπάστηκε η στάχτη σου)
grup = ομάδα
hátte = πάμε
tsónkοm = χτυπώ, κουδουνίζω
zil = κουδούνι
attsâ (ad isâ) = από αυτή τη στιγμή
nannó = μαζί
üch buchüktá = τρεις και μισή
da bahtésh = να χτυπάς, να βασανίζεις (ρ. bóhtam)
pribívom = σκοτώνω
lózhom = λέω ψέματα
mávem = κοροϊδεύω, ξεγελώ
krádom = κλέβω
valésavom = προσέχω
károm = οδηγώ
ichkîye = αλκοολούχα ποτάΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

- Óti si ne právil dérsevete?
- Svídeno mi bésho.

- Íshtish li da ti gi dam?
- Ho, íshtom.

- Kakná ye isazí zhóso si písala?
- Písala som kakná ta ishtâsho dáskalïyeta.


- Kakná drúgo imâhme za búgün?
- Ímame mlógo rábatï.

- Sas katrâh drúzâh she da igróme?
- Sas Niháta, sas Yiórga, sas Eléni i Reyhána.

- She varvíme li na rastîpanye?
- Néma da varvíme.

- Íhstish li da dóydesh faf dumá, kugána so púsneme at mechítese?
- Kak da ne íshtom?ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
Dúmite Pomátsko! - Μιλήστε πομάκικα


Πρέπει…
Trâbava da slúshash máyko i bubáykoti = Πρέπει να ακούς τη μητέρα σου και τον πατέρα σου
Trâbava da dragóvash Alláha = Πρέπει να αγαπάς το Θεό
Trâbava da pomágash na fukarîne = Πρέπει να βοηθάς τους
Trâbava da rábatish na zhïvótate = Πρέπει να βοηθάς στη ζωή σου
Trâbava da slúshash stárehne = Πρέπει να ακούς τους ηλικιωμένους
Trâbava da pyesh prâsno = Πρέπει να πίνεις γάλα
Trâbava da valésavash faf pótene = Πρέπει να προσέχεις στο δρόμο


Δεν πρέπει…

Ne trâbava da bahtésh hayvánene = Δεν πρέπει να χτυπάς τα ζώα
Ne trâbava da pribívash insána = Δεν πρέπει να σκοτώνεις ανθρώπους
Ne trâbava da lózhash = Δεν πρέπει να λες ψέματα
Ne trâbava da kradésh = Δεν πρέπει να κλέβεις
Ne trâbava da razvόrtash = Δεν πρέπει να κοροϊδεύεις
Ne trâbava da yedésh konsérvï = Δεν πρέπει να τρως κονσέρβες
Ne trâbava da pyesh rakîye agá kárash = Δεν πρέπει να πίνεις αλκοόλ όταν οδηγείς


Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα, UCHEM SO POMATSKO - Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας. Έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, Ξάνθη 2004

Διαβάστε και άλλα μαθήματα πομακικής στους ακόλουθους συνδέσμους:


Μάθημα 1ο
Kak to zavót? – Πώς σε λένε;

Μάθημα 2ο
 Náshono kóte – Η γάτα μας

Μάθημα 3ο 
Dechyána igrót na gradínono - Τα παιδιά παίζουν στην αυλή

Μάθημα 4ο
Faf dumá -  Στο σπίτι

Μάθημα 5ο
Dve mómï na pótene – Δύο κορίτσια στο δρόμο

Μάθημα 6ο
KAMATNATA HANA – H ΟΜΟΡΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μάθημα 8ο
Stára pishtélka – Η παλιά φλογέρα

Μάθημa 9ο
Faf rábatono – Στη δουλειά

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Επισημάνσεις για τη διαμόρφωση μιας ορθής πολιτικής για τη Θράκη

ΠΗΓΗ: http://www.greece.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=690&Itemid=689

Hellenic Electronic Center (HEC)

(www.greece.org)

P.O.Box 409, Milton, MA 02186 –USA

Τ.Θ. 33, T.K. 20003, Ελλάς

τηλ. +306939250584
Αθήνα, 29η Σεπτεμβρίου 2010ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από
Το Hellenic Academic FORUM

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης,

Αξιότιμοι κ. κύριοι Αρχηγοί των Κομμάτων,

Αξιότιμοι κ. κύριοι Βουλευτές,


Το Hellenic Academic FORUM έχει ως μέλη του, Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίου, και επιστήμονες κατόχους διδακτορικού πτυχίου, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις ΗΠΑ και σε 19 ακόμα χώρες. Είναι δε κλάδος του Hellenic Electronic Center (www.greece.org), Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού, που έχει ιδρυθεί στις ΗΠΑ για την προώθηση Ελληνικών θεμάτων, και περιλαμβάνει περί τα 40.000 μέλη.

Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει αποδέκτες μηνυμάτων απόγνωσης από συναδέλφους στην Θράκη, αλλά και ανησυχητικών πληροφοριών, αναφορικά με τα αποτελέσματα της επί σειρά ετών ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής στις περιοχές μειονοτήτων της Θράκης. Παρακολουθήσαμε, επίσης, σχετική ειδησεογραφία και τηλεοπτικές εκπομπές αναφερόμενες τόσο στο ζήτημα της ηρωικής, κατά την άποψή μας, δασκάλας κας Χαράς Νικοπούλου, όσο και σε θέματα σχετιζόμενα με την δράση ατόμων που έχουν στόχο την τουρκοποίηση της περιοχής. Ως απλοί Έλληνες που αγαπάμε τον τόπο μας, αλλά πολλοί από μας και ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία και αγωνία μας, για τον χειρισμό ενός ζωτικής σημασίας Εθνικού Προβλήματος εκ μέρους των Ελληνικών Κυβερνήσεων.

Έχουμε πληροφορηθεί από διάφορες πηγές, ότι η ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική στην Θράκη βασίζεται εν πολλοίς, σε προτάσεις που προέκυψαν από προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ συνολικού ύψους 20 εκατ. Ευρώ, και εκπονήθηκαν από ερευνητική ομάδα με τωρινή έδρα στο Παν/μιο Αθηνών. Δεν θα υπεισέλθουμε σε οποιαδήποτε κριτική των σχετικών πορισμάτων. Αυτή έχει γίνει από άλλους οι οποίοι διαθέτουν περισσότερα στοιχεία για την σχετική αξιολόγηση. Επισημαίνουμε όμως, πως είναι αδιανόητο η εθνική πολιτική σε ένα τέτοιο κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα, πολιτική που υποχρεώνει τους Πομάκους και Ρομά της Θράκης να διδάσκονται ως μητρική την τουρκική γλώσσα, με προφανείς συνέπειες για την κοινωνική και εθνική τους ένταξη, να βασίζεται σε αμφιλεγόμενες απόψεις μιας ερευνητικής ακαδημαϊκής ομάδας, ανεξάρτητα από το επιστημονικό κύρος των εμπλεκομένων.


Πιστεύουμε ότι, η χάραξη Εθνικής πολιτικής σε τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να βασίζεται σε εισηγήσεις ενός Εθνικού Συμβουλίου Χάραξης Πολιτικής (για την Θράκη), το οποίο θα στελεχώνεται από υψηλού κύρους ειδικούς, όχι μόνο εκπαιδευτικούς αλλά και έμπειρους, καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους κάποιοι να κατοικούν στην Θράκη, για να έχουν άμεση γνώση των προβλημάτων και των εκεί συμβαινόντων. Ένα τέτοιο Συμβούλιο θα μελετά τις απόψεις όχι μόνο κάποιας ομάδας με προσβάσεις στα εκάστοτε κέντρα εξουσίας, αλλά και πολλών άλλων. Θα εξετάζει σε βάθος τις τυχόν επιπτώσεις του ενός ή του άλλου μέτρου, στα πλαίσια πάντα των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν το καθεστώς των μειονοτήτων, της διεθνούς πρακτικής, της τοπικής εμπειρίας, αλλά και της αντίστοιχης πολιτικής της Τουρκίας προς τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου. Και μόνο μετά από μια τέτοια ενδελεχή διερεύνηση, θα εισηγείται την ενδεικνυόμενη Εθνική Πολιτική, αλλά και τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της.

Οι ευθύνες των μέχρι σήμερα ηγεσιών για τον τρόπο αντιμετώπισης ενός τόσης ζωτικής σημασίας θέματος, είναι τεράστιες. Δυστυχώς, αυτού του είδους άστοχοι, και κάποιες φορές επιπόλαιοι, χειρισμοί οδήγησαν την Ελλάδα, σε πάρα πολλούς τομείς, στην σημερινή της κατάντια πού όλους, μας πληγώνει και μας προκαλεί ντροπή ως πολίτες της.

Θεωρούμε ότι στα πλαίσια της ανασυγκρότησης της χώρας, που η παρούσα Κυβέρνηση έχει διακηρύξει, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η χωρίς τυμπανοκρουσίες ίδρυση ενός υπερκομματικού Εθνικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Θράκης, το οποίο σε ταχύτατο χρόνο θα εξετάσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στα σχολεία των Ελλήνων μουσουλμάνων και με τον επιχειρούμενο εκτουρκισμό της περιοχής. Το Συμβούλιο αυτό να στελεχωθεί με ό,τι καλύτερο διαθέτει ο Ελληνισμός, έξω από κομματικές σκοπιμότητες και παρεμβάσεις, όλα δε τα πολιτικά κόμματα να δεσμευθούν για την συνέχειά του. Είναι φυσικά αυτονόητο, ότι θα λειτουργεί έχοντας συμβουλευτικό χαρακτήρα, για την διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ οι οποιεσδήποτε αποφάσεις θα λαμβάνονται από την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Ας διδαχθούμε από τους γείτονες στα ανατολικά μας σύνορα! Ας ακούσουμε τις κραυγές αγωνίας, που έρχονται από Έλληνες, χριστιανούς, Πομάκους και Ρομά, της Θράκης μας. Ας ξεκινήσουμε κάποτε ως χώρα, κάνοντας τα αυτονόητα, χωρίς προκαταλήψεις ή ιδεολογικές αγκυλώσεις αλλά με κριτήριο το συμφέρον της χώρας και τον κοινό νου. Και ταυτόχρονα, ας μεριμνήσουμε, αν μη τι άλλο, για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του Νόμου σε κάθε πόλη και χωριό της Θράκης, ώστε κανένας Έλληνας πολίτης της περιοχής, χριστιανός ή μουσουλμάνος, να μην αισθάνεται ότι ανήκει σε μια καταπιεζόμενη μειονότητα μέσα στην ίδια του την χώρα. Ίσως έτσι, να αποτρέψουμε μελλοντικές, και για πολλούς επερχόμενες, εθνικές συμφορές.


Με Τιμή,
Οι υπογράφοντες

(274 υπογραφές έως 29/09/10)-(296 υπογραφές έως 03/10/10)-(299 υπογραφές έως 10/10/10)


Αβραάμ Δημήτριος Γ., Δρ., Τμ. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Αβραμίδης Ιωάννης Ε., Ph.D., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α. Π. Θεσ/νίκης.

Albrecht-Piliouni Efrossini, Ph.D., Auburn University, Auburn, AL 36849, USA.

Anagnostopoulos Aris, Ph.D., Research Fellow, Sapienza University of Rome, ITALY.

Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Antikas Theo. G., DVM, Ph.D., Καθηγητής Κτηνιατρικής, Skagit Valley College, USA.

Antonopoulos Petros, Dr., Sc. D., Nuclear Engineering Consult., President PMC Inc., USA.

Αντωνοπούλου-Χαραλαμποπούλου Ευγενία, Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικής, Παν/μιο Αθηνών.

Αποστολόπουλος Xάρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αρβανιτογιάννης Ιω., Dr., Ph.D., Αν. Καθηγητής, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Βόλος.

Arkas Evangelos, Ph.D., London, UK.

Αρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική, Ph.D., Διδάκτωρ Νευροεπιστημών, Dept of Anatomy, Physiology, & Genetics, & Dept. of Psychiatry, USUHS, Bethesda, MD 20814, USA.

Ασημακόπουλος Βύρων, Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική, Δ. Π. Θράκης.

Βαγενάς Κώστας, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βασιλειάδης Λάζαρος, Επ. Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δ. Π. Θράκης.

Βασιλειάδης Χρήστος, Επ. Καθηγητής, Διοίκ. Επιχειρήσεων, Π/μιο Μακεδονίας, Θεσ/νίκη.

Valanides Nicos, Assoc. Professor, Department of Education, University of Cyprus.

Vallianatos Evaggelos, Ph.D., Historian, Claremont, California, USA.

Vahaviolos Sotirios, Ph.D., Chairman & CEO, MISTRAS Group, Inc., Princeton Junction, NJ, USA.

Βελγάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βουδριάς Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ. Π. Θράκης.

Gavras Irene, M.D., Professor, School of Medicine, Boston University, Boston, USA.

Γαντές Χάρης, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών.

Gatzoulis Nina, President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations, & Professor, Department of Languages, Literatures & Cultures, University of New Hampshire, USA.

Γερογιαννάκη-Xριστοπούλου Μαρία, Δρ., Τμ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Georgantzas Nicholas C., Fordham University, New York, USA.

Γεωργίου Δημήτριος Α., Αν. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Georgopoulos Evagelia, Ph.D., Theoretical & Applied Mechanics, USA.

Georgopoulos Panayotis, Ph.D., Materials Science, Illinois, USA.

Γιακουμεττής Ανδρέας, Δρ., τ. Αν. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.

Giannakidou Anastasia, Professor, Dept. of Linguistics, University of Chicago, USA.

Yannopoulos L.N., Ph.D., Pittsburgh, PA, USA.

Γιαννόπουλος Παναγιώτης Χρ., Αν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτ. Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών.

Yiannos Peter N., Professor, USA.

Γιαννούλης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Giaralis Agathoklis, Dipl-Eng., MSc., Ph.D., A.M. ASCE, TEE-TCG, Lecturer in Structural Mechanics, Director: MSc Construction Management, School of Engineering & Mathematical Sciences, City University, London, UK.

Γιόκαρης Νικόλαος Δ., Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γκόκας Περικλής, Λέκτ, Τμ. Οικονομικής Ανάλυσης & Διεθνών Οικονομικών, Δ. Π. Θράκης.

Γλαρός Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Παθολογίας Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.

Gregoriades Athanasia, Educator, New York, USA.

Γρηγορόπουλος Σωτήριος, Ομ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δαγκλής Ιωάννης Α., Ph.D., Διευθυντής Ερευνών (ISARS), Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Damianou Pantelis, Dept. of Mathematics & Statistics, University of Cyprus, CYPRUS.

Danginis Vassilios, Ph.D., Director of Engineering, SMSC, Hauppauge, NY, USA.

Daskalopoulou Stella, MD, MSc, DIC, Ph.D., FRSQ, Assistant Professor, Dept. of Medicine, McGill University, MUHC, Montreal General Hospital, Montreal, CANADA

Δενάζης Σπύρος, Επ. Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτολ. Μηχαν. & Τεχνολογ. Η/Υ, Παν/μιο Πατρών.

Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Demopoulos George P., Professor, McGill University, Montreal, CANADA.

Δημούτσος Ανδρέας Ι., Δρ, Διοργανωτής Επιμορφωτικών Σεμιναρίων.

Dines Philipp L., M.D., Ph.D., Distinguished Fellow, Assistant Professor, Psychiatric Medical Director, Inpatient Neuropsychiatric Serv., Geropsychiatry Fellowship Dir., University Hospitals Case Medical Center, Case Western Reserve University, USA.

Dokos Socrates, Ph.D., Senior Lecturer, Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney, AUSTRALIA.

Drakatos Stylianos, Ph.D., PMP, Department of Decision Sciences & Information Systems, Florida International University, USA.

Dritsas Eleftherios, Ph.D., Elecrical Nuclear Engineer, Greek language Educator, California, USA.

Δρίτσος Στέφανος Η., Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Eleftheriades George Savvas, OAM, GCSCG. CETr, JP, Collegiarch (Head Of Colleges) Athenaeum Communiversity Colleges (1974/91), Educationist-Academician, Government Adviser, Justice Of Peace, New South Wales, AUSTRALIA.

Elias Demetri, Ph.D., Beaconsfield, QC, CANADA.

Επίσκοπος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής, Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Evangeliou Christos C., Professor of Philosophy, Towson University, USA.

Evangelou Simos, Lecturer, Departments of Electrical & Electronic, & Mechanical Engineering, Imperial College London, London, UK.

Ευθυμίου Παύλος Ν. , Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Zavos Panayiotis, Ed.S., Ph.D., Professor Emeritus of Reproductive Medicine & Andrology, University of Kentucky, President & CEO, Zavos Diagnostic Laboratories, Inc. Director, Andrology Institute of America, GM & CEO, Repromed, Ltd. Limassol, Cyprus/ Lexington, KY, USA.

Ζάγκρης Νικόλαος, Ph.D., Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ζαφειροπούλου Μαρία, B.Sc., Ph.D., Αν. Καθηγήτρια Ψυχοπαθολογίας, Τμ. Προσχολικής Αγωγής, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Zannis-Hadjopoulos Maria, Ph.D., McGill University, Montreal, CANADA.

Zahopoulos Christos, Ph.D., Executive Dir., Center for STEM Education, & Associate Professor, Engineering & Education, Northeastern University, Boston, MA, USA.

Ζερβάκης Μιχάλης, Ph.D., Καθηγητής, Πολυτεχνείο τής Κρήτης, Χανιά.

Zervos Nicholas, Ph.D., Multimedia Telecom Networks, USA.

Zygouris Constantine, MS, Electrical Engineering, University of Toronto, CANADA.

Ζώτου Βασιλική, Ph.D., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Θεοδοσίου Νικόλαος, Επ. καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α. Π. Θεσσαλονίκης.

Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θραμπουλίδης Κλεάνθης, Ph.D., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα ΗΜ&ΤΗ, Παν/μιο Πατρών.

Ιατρού Χρήστος, Αν. Καθηγητής, Αναισθησιολόγος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ioannou Petros, Ph.D., Professor, University of Southern California & Cyprus University of Technology, USA.

Κακούλη-Duarte Θωμαΐς, Ph.D., Lecturer/PI, Biosciences/Molecular Ecology, Dept. of Science and Health, EnviroCORE, Carlow Institute of Technology, IRELAND, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας, IRELAND.

Κάκουλλος Θεόφιλος, Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών.

Καλέρης Βασίλειος, Δρ, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Kaloy (Καλογερόπουλος) Nicolas, B,Sc(Econ), B.Sc.(Philosophy), Ph.D., Former International Official, Geneva, President of The European League of Geneva (Think Tank), SWITZERLAND.

Καμπεζίδης Χάρης Δ., Ph.D., Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Kamperidis Lambros, Rev. Dr., Concordia University, Classics, Linguistics & Modern Languages, Montreal, Canada, Rector of Saints Constantine & Helen, Greek Orthodox Community of West Island, Montreal, CANADA.

Kaprano Plato, Ph.D., CEng, CEnv, FIMMM, MWJS, Short Courses Director, Postgraduate Taught Admissions Tutor, Room G1, Department of Engineering Materials, The University of Sheffield, Sheffield, UK.

Καραγιάννη Δέσποινα, Ph.D., Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Karagiannides Iordanes, Adj. Asst. Professor, UCLA, USA.

Καρακώστας Χρήστος, Δρ. Πολ. Μηχανικός, Δ/ντής Ερευνών, Ινστ. Τεχν. Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ).

Karatzios Christos, M.D. C.M., FRCPC, Ass. Professor of Pediatrics, McGill University Health Centre, Montreal Children’s Hospital; Associate Member, Centre Universitaire Mere-Enfant de l’Hopital Ste Justine, University of Montreal, CANADA.

Karafotias Panayotis, Professor of International Relations, UINDY, Indiana, USA.

Karkamanis Dimitrios, Frm. Senior Research Fellow, Swedish National Defense Research Institute, Stockholm, SWEDEN.

Καρπούζος Δημήτριος, Λέκτορας, Γεωπονική Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.

Kasimis Basil, MD, DSc, FACP, Professor of Medicine UMDNJ, East Orange, N.J., USA.

Κατσιγιάννης Παναγιώτης Α., Δρ., Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Δ. Π. Θράκης.

Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α. Π. Θεσ/νίκης.

Katsifis Spiros, Ph.D., FACFE, Assoc. Professor & Chair Dept of Biology, University of Bridgeport, CT, USA.

Κατσούφης Ηλίας, τ. Καθηγητής Φυσικής, Ε. Μ. Πολυτεχνείο Αθηνών.

Κελεσσίδης Βασίλειος Κ., Επ. Καθηγητής, Πολυτεχνείο τής Κρήτης, Χανιά.

Κερμανίδης Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κλαουδάτος Σπύρος, Καθηγητής, Τμ. Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Παν/μιο Θεσσαλίας.

Κοζυράκης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κοκκινάκης Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κόκκινος Δημήτριος, Ph.D, Πυρηνική Τεχνολογία, Brookhaven National Labor., Upton, N. York, USA.

Κοκολάκης Γεώργιος Ε., Καθηγητής, Σχ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Ε. Μ. Π. Αθηνών.

Κολιόπουλος Παναγιώτης Κ., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, ΤΕΙ Σερρών.

Coromilas James, MD, Chief, Division of Cardiovascular Diseases & Hypertension, Professor of Medicine, Robert Wood Johnson Medical School, New Jersey, USA.

Kousmanidis Nick, ABA, AVA, ATA, CBM, CFE, EA, President, Accredited Business Consultants, Inc., N. York, USA.

Κουτρομπάς Κωνσταντίνος, Ph.D., ISARS, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Κουτσελίνη Μαίρη, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.

Coutsias Evangelos, Professor, University of New Mexico, USA.

Κρήτας Σπύρος Κ., DVM, Ph.D., Dipl. ECPHM, Επ. καθηγητής, Κτηνιατρική Σχολή, Α. Π. Θ.

Kritikos Haralambos, Professor Emeritus, ESE Dept., University of Pennsylvania, USA.

Κυριακού Αναστασία, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ.

Κυριακού Γεώργιος, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κυρώζης Ανδρέας, Ph.D., Λέκτορας, Νευρολόγος, Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Κωμοδρόμος Πέτρος, Λέκτορας, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ.

Constantelos Demetrios J., Ph.D., Charles Cooper Townsend Distinguished Professor of History & Religion, Emeritus, Distinguished Research Scholar in Residence, Richard Stockton College of New Jersey, USA.

Κωνσταντινίδου Ελένη-Ίσις Α., Καθηγήτρια, Γεωπονική Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.

Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής, Σχολή Ναυτ. Δοκίμων & Πολυτεχνείο Βρυξελλών, BELGIUM.

Kostas (Κωνσταντάτος) Demosthenes, Ph.D., M.Sc., M.B.A., USA.

Κώττης Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λαδοπούλου Κωνσταντία, Δρ, Δ/ντρια ΙατροΠαιδαγωγικού Κέντρου (ΙΠΚ) Αθηνών.

Λαμπρινίδης Αλέξανδρος, Ph.D., Assoc. Professor, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.

Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λερός Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Λευτάκη Mαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λιαλιάρης Θεόδωρος, Καθηγητής Ιατρικής, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Λιώλιος Αστέριος, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Λυριτζής Ιωάννης, Ph.D. (Edin.), Καθηγητής, Αρχαιομέτρης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

Lois Lambros, Ph.D., Nuclear Technology, USA.

Lolos George J., Ph.D., Professor, Physics Dept, University of Regina, Regina, CANADA.

Λουκής Ευριπίδης Ν., Ph.D., Αν. Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Παν/μιο Αιγαίου, Σάμος.

Λυγούρας Ιωάννης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Δ. Π. Θ.

Μακιός Βασίλειος, Ομ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μακράκης Γεώργιος Ν., Αν. Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Παν/μιο Κρήτης, Ηράκλειο.

Μακρής Νικόλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μανώλης Γεώργιος, Καθηγητής, Α. Π. Θεσσαλονίκης.

Μανωλόπουλος Ευάγγελος Γ., Ph.D., Αν. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Δ. Π. Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

Μαρκέτος Ευάγγελος, Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Πολυτεχνείου, Αθήνα.

Marinatos Nanno., Professor, University of Illinois, Chicago, USA.

Matziorinis Kenneth, Ph.D. Professor of Economics, McGill University, Montreal, CA.

Μαυρομάτης Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής, Γεωργική & Αγροτική Ανάπτυξη, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Melakopides Costas, Assoc. Professor of International Relations, University of Cyprus, CYPRUS.

Mermigas Lefteris, Pathology Professor, SUNY, AB, Buffalo, NY, USA.

Metallinos-Katsaras Elizabeth, Ph.D., RD, Assoc. Professor, Department of Nutrition, School for Health Sciences, Simmons College, Boston MA, USA.

Michaelidou Aliki, M.Sc., Ph.D., Research & Technology Adviser, CRA, Montréal, CANADA.

Michopoulos Aristotle, Ph.D., Professor, Greek Studies, Hellenic College, Brookline, MA, USA.

Moraitis Nicholaos L., BA., MA., Ph.D., International Relations, University of California, USA.

Μοσχοβάκης Άδωνις, M.D., Ph.D., Καθηγητής Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Μουτσόπουλος Κωνστ., Αν. Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π. Θράκης

Μπαζαίος Νικήτας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μπακάλης Ναούμ, Δρ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.

Balafoutis George, MS(CS), BS(Math), International MBA, 2010, University of Chicago, CISM, CISSP, GSNA, USA.

Baloglou George – Thessaloniki, Associate Professor Emeritus, SUNY Oswego, USA.

Μπαλόπουλος Βίκτωρας, Επ. Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Δ. Π. Θράκης

Barbas John, Ph.D., Professor of Chemistry, Valdosta State University, Valdosta, GA, USA.

Μπατάκης Νικόλαος A., Καθηγητής, Τμήμα Θεωρητικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Belbas Stavros A., Professor, Mathematics Dept, University of Alabama, Tuscaloosa, USA.

Μπέσκος Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.

Μπίλλης Ευριπίδης, τ. Επίκουρος Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνείο, Αθήνα.

Μπήτρος Γεώργιος Κ., Ομ. Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Blytas George C., Ph.D., Physical Chemistry/Chemical Engineering, Research Consultant, Royal Dutch Shell, retired, President, GCB Separations Consulting, Founder: The Hellenic Professional Society of Texas, Author: The First Victory, Greece in the Second World War, 2009, USA.

Botsas Lefteris N., Ph.D., Professor Emer., Oakland University, Rochester, MI, USA.

Bucher Matthias (Μπούχερ Ματτίας), Επ. Καθηγητής, Πολυτεχνείο τής Κρήτης.

Μυλωνάς Νικόλαος, Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μωρέττη Μαρίνα, Ph.D., Δρ., Τμ. Πολιτ. Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Παν/μιο Θεσσαλίας.

Nanas Serafim, MD, Αν. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε. & Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Νέστορος Ιωάννης Ν., Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Νικολαΐδης Τάσος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Νικολάου Αναστασία, Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Επιστημών της Θάλασσας, Παν/μιο Αιγαίου.

Νιχωρίτης Κωνσταντίνος, Ph.D., Αν. Καθηγητής, Τμ. Βαλκανικών Σπουδών, Παν/μιο Δ. Μακεδονίας.

Nomikos John M., Ph.D., Διευθυντής, Ίδρυμα Ευρωπ. & Αμερικανικών Σπουδών, Αθήνα.

Ντακούλας Πάνος, Ph.D., Αν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτ. Μηχανικών, Παν/μιο Θεσσαλίας.

Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δ. Π. Θράκης.

Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου Άννα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Παν/μιο Κύπρου, Κύπρος.

Πανοσκάλτσης Βασίλειος, M.S., M.A., Ph.D., Αν. Καθηγητής, Πολυτεχνική, Δ.Π.Θ., Ξάνθη.

Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης.

Παντελής Δημήτριος Ι., Αν. Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών, Ε. Μ. Πολυτεχνείο Αθηνών.

Παντελίδης Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνείο Αθηνών.

Παντελιού Σοφία Δ., Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Μηχανολ. & Αεροναυπηγών, Παν/μιο Πατρών.

Papavizas George, Ph.D., Author of “Blood and Tears, Greece 1940-1949” and “Claiming Macedonia, the Struggle for the Heritage, Territory and Name of the Historic Hellenic Land”, Beltsville, MD, USA.

Papageorgiou George, Ph.D., Senior Investigator Scientist, Division of Physical Biochemistry, MRC National Institute for Medical Research, London, UK.

Παπαδόπουλος Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Papadopoulos A. P. (Tom), Ph.D., Ass. Professor & Adjunct Professor (Guelph, Laval), Windsor, Ontario, CANADA.

Papadopoulos Kyriakos, Professor, Chemical & Biomolecular Engineering, Tulane University, New Orleans, LA, USA.

Παπαδόπουλος Νικόλαος Θ., Dr., Καθηγητής, Οφθαλμολογία, Ιατρική Σχολή, Α. Π. Θ.

Παπαθανασίου Μάρω, Κ., Δρ Μαθηματικών & Βυζαντινολογίας, Αναπλ. καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιον Αθηνών

Papaioannou Maria, Ph.D., Assoc. Professor in Classical Archaeology, Director of the Centre for Hellenic Studies, University of New Brunswick, Fredericton, N.B., CANADA.

Παπακωνσταντίνου Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιον Πατρών.

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών.

Παπαμαρινόπουλος Σταύρος Π., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Παπαμάρκος Νικόλαος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Π. Θράκης, Ξάνθη.

Παπαμίχος Ευριπίδης, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.

Παταργιάς Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Παπαροδόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας, Τμ. Στατιστικών-Αναλογιστικών Μαθηματικών, Παν/μιο Αιγαίου.

Patitsas Steve, Ph.D., Assoc. Professor, Physics Dept., University of Lethbridge, Alberta, CANADA.

Patitsas Tom, Professor Emeritus, Physics, Laurentian University, Sudbury, CANADA.

Παύλος Γεώργιος Π., Αν. Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Δ. Π. Θράκης, Ξάνθη.

Pelides Panayiotis, Ph.D., Consultant Anesthesiologist, American Heart Institute, Nicosia, CYPRUS.

Περδικάτσης Βασίλειος, Ph.D., Ομ. Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.

Περσεφόνης Πέτρος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πιντέλας Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμ. Μαθηματικών, Τ. Πληροφορικής, Παν/μιο Πατρών.

Pozios John, LL.B., MBA, Director, Desautels Centre for Private Enterprise & the Law, Faculty of Law, University of Manitoba. Adjunct Professor, Faculty of Graduate Studies, University of Manitoba, Winnipeg, CANADA.

Πολύμερος Κωνσταντίνος Γ., Αν. Καθηγητής, Σχ. Γεωπον. Σπουδών, Παν/μιο Θεσσαλίας.

Πολυχρονιάδης Ευστάθιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Π/μιο Θεσσαλονίκης.

Poularikas Alexander, Ph.D., Professor Emer., University of Alabama, Huntsville, Alabama, USA.

Priftis Konstantinos, PhD, Ass. professor, Dept of General Psychology, University of Padova, ITALY.

Raptis Apostolos C., Ph.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA.

Ρέλλος Νικόλαος Εμμ., Επ. Καθηγητής, Σχολική Παιδαγωγική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ρήγας Φώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε. Μ. Πολυτεχνείο Αθηνών.

Ροηλίδης Εμμανουήλ, MD., Ph.D., Καθηγητής, Παιδιατρική, Ιατρική Σχολή, Α. Π. Θεσ/νίκης.

Ροντογιάννης Γεώργιος Π., Καθηγητής Αθλητιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ρωμανός Κωνσταντίνος, Αναπλ. καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

Sakellarides Stefanos, Ph.D., Chemical Engineer, USA.

Saltos Nicholas, Ph.D., Nuclear Power Safety Analysis, Gaithersburg, MD, USA.

Σαμοθράκης Περίανδρος, Ph.D., PE, Υδραυλικός Μηχανικός, απόφοιτος Δ.Π.Θ., Frederick, MD,USA

Sangvinatsos Antonios, Assistant Professor of Finance, USC, USA.

Σαραντόπουλος Αθανάσιος D., Ph.D., Ηλεκτρ. μηχανικός, Εθν. Μετεωρολ. Υπηρεσία, Αθήνα

Σιδέρης Κοσμάς Κ., Ph.D., Επ. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Δ. Π. Θ., Ξάνθη.

Simitses George J., Professor Emer., Aerospace Engineering, Georgia Tech & the University of Cincinnati, USA.

Σιβροπούλου Ειρήνη, Επ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμ., Παν/μιο Δ. Μακεδονίας, Φλώρινα.

Sioris Leo J., Pharm.D., Professor, College of Pharmacy, University of Minnesota, USA.

Σκιάς Στυλιανός Γ., M.Sc., Ph.D., Επ. Καθηγητής,Τμ. Πολ. Μηχανικών, Δ. Π. Θ., Ξάνθη.

Σκόδρας Α. Ν., Καθηγητής, Σχ. Θετικών Επιστ. & Τεχνολ., Ελλ. Ανοικτό Παν/μιο Πατρών.

Σοφιανόπουλος Δημήτρης, Επ. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Παν/μιο Θεσσαλίας.

Spyridakis Stylianos V., Professor of History, University of California, Davis, USA.

Στάϊκος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον Σταματέλλος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σταμπολιάδης Ηλίας, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Stavridis Stavros, Professor, AUSTRALIA.

Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.

Συρόπουλος Σπύρος Δ., Επ. Καθηγητής, Τμ. Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

Sfakianakis George N., MD, PhD, Professor of Radiology & Pediatrics,University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, USA.

Takoudis Christos G., Professor, Departments of Chemical Engineering and Bioengineering University of Illinois at Chicago, USA.

Ταλασλίδης Δημοσθένης, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Α. Παν/μιο Θεσσαλονίκης.

Τασιός Δημήτρης Π., Ομ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών.

Templar Marcus A., U.S. Army (Ret), MA, MS, Adjunct Instructor, National Defence Intelligence College, DC, Balkans and Middle East Subject Matter Expert.

Tetradis Sotirios, DDS, Ph.D., Professor & Chair, Section of Oral and Maxillofacial Radiology UCLA School of Dentistry, Los Angeles, CA, USA.

Τζάνος Κωνσταντίνος, Ph. D. Πυρηνική Τεχνολογία, Chicago, USA.

Tzanos Panayiotis, Ph.D., Boston, USA.

Τουζόπουλος Δ., τ. Λέκτορας Ε. Μ. Πολυτεχνείου Αθηνών.

Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος Δ. Τ., Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή, Παν/μιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ.

Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών.

Triantafillou Georgia, Professor of Mathematics, Temple University, Philadelphia, PA, USA.

Tryphonopoulos Demetrios P., University Research Professor, A/Dean, School of Graduate Studies, Professor, Dept. of English, University of New Brunswick, Fredericton, NB, CANADA.

Τσατσανίφος Χρήστος, Ph.D., «Παγγαία» Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΑΘΗΝΑ.

Τσέκερης Περικλής, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τσίγκας Αλεξανδρος, Επ. Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Δ. Π. Θράκης, Ξάνθη.

Τσιχριντζής Βασίλειος Α., Ph.D., P.E., P.H., Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ. Π. Θράκης, Ξάνθη.

Τσιχριντζής Γεώργιος Α., Ph.D., Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τσόκας Γρηγόριος Ν., Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Α. Παν/μιο Θεσσαλονίκης.

Τσομπανόγλου Γεώργιος, Επ. Καθηγητής, Τμ. Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Τσουλφανίδης Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Μιζούρι, ΗΠΑ.

Υψηλάντη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ.

Farsolas James J., Dr., Distinguished Professor Emeritus of History, Dept. of History, Coastal Carolina University, SC, USA.

Φασούλας Αριστείδης, Ναύαρχος (ε.α), Naval Postgraduate School Monterey, CA, USA.

Ferekides Chris, Professor of Electrical Engineering, University of South Florida, USA.

Fifis Christos N., Ph.D., Honorary Research Associate, La Trobe University, Melbourne, AUSTRALIA.

Φλέσσας Γεώργιος Π., Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Παν/μιο Αιγαίου, Σάμος.

Flytzani-Stephanopoulos Maria, Robert & Marcy Haber Endowed Professor in Energy Sustainability, Department of Chemical & Biological Engineering, Tufts University, Medford, MA, USA.

Fountas Irene, Professor of Education, Lesley University, Cambridge, MA, USA.

Phufas Ellene, Professor, SUNY- ERIE, Buffalo NY, USA.

Φρύδας Σταύρος, Καθηγητής, Κτηνιατρική Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.

Φυτρολάκης Νίκος, Γεωλόγος, Ομότ. Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνείο Αθηνών.

Halamandaris Pandelis, Ph.D., Ed.D. (HC), Professor Emeritus, Brandon University, Deputy Director, the University of Manitoba Centre for Hellenic Civilization, Brandon, Manitoba, CANADA

Χαμζάς Χριστόδουλος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,.

Hatgil Paul P., Professor Emeritus, UT, Austin, TX, USA.

Χατζηλυγερούδης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Παν/μιο Πατρών.

Hatzoglou Maria, Professor, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA.

Hatzopoulos Ioannis (John) N., Καθηγητής, University Hill. Παν/μιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Herald William J., Ph.D., Microbiologist EPA, Arlington, VA, USA.

Χόρς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.

Χριστοδούλου Νικολέττα, Λέκτ., Τμ. Αναλυτ. Προγραμ. Διδασκαλίας, Παν/μιο Frederick, ΚΥΠΡΟΣ.

Christou Theodore, Ph.D., Assist Professor, Faculty of Education, University of New Brunswick, Fredericton, NB, CANADA.

Chronopoulos Anthony Theodore, Ph.D., Professor, The Univ. of Texas at San Antonio, Department of Computer Science, San Antonio, TX, USA.

Ψαρράς Γεώργιος Κ., Ph.D., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ψαρροπούλου Αικατερίνη, Ph.D., Καθηγήτρια, Τμ. Βιολ. Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Παν/μιο Ιωαννίνων.

Ψιλοβίκος Άρης , MSc, Δρ, Αν.. Καθηγητής, Τμ. Γεωπονικών Σπουδών, Π/μιο Θεσσαλίας

22 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 28.09.2010 ΜΕΧΡΙ 03.10.2010, 08.00 πμ. ΣΥΝΟΛΟ 296
===============================================
Alexandrakis George C., Professor of Physics, University of Miami, USA.

Γδούτος Εμμανουήλ Ε., Δρ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Ξάνθη, Δ. Π. Θράκης

Γκράτζιου Μαρία, Επ. καθηγήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Δ. Π. Θράκης.

Διαμαντίδης Δημήτριος Δ., Dr., Αν. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

Καβουσσάνος Μανώλης Γ., Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κομίλης Δημήτριος Π., Επ. Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ξάνθη, Δ. Π. Θ.

Κουρούμαλης Ηλίας, Καθηγητής, Γαστρεντερολογία, Ιατρική Σχολή, Παν. Κρήτης

Κουρτίδης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Labropulu Fotini, Professor, Mathematics-Luther College, University of Regina

Regina, Canada

Λιανός Νικόλαος Α., Αν. Καθηγητής, Τμ. Αρχιτεκτονικής, Δημοκρίτειο Π/μιο Θράκης

Μανιάς Στέφανος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών.

Μπέλλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών. Δ. Π. Θράκης.

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία, πρ. Πρύτανης, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ντούλια Δανάη, Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθηνών

Papageorgiou George, Dr., MRC National Institute for Medical Research, the Ridgeway, London, U. K.

Papagkikas Procopios E., BSc,MSc,FCMA,PhD, Ass. Professor, University of New in Tirana, & in EPOKA University

Papadopoulos Demetrios, Dr, DC MAOM,BSc,ATC,CCSP,CSCS,ICSSD, Gungahlin, Canberra, AUSTRALIA.

Πρατικάκης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρ. & ΗΥ Μηχανικών, Δ. Π. Θ. Ξάνθη.

Σακκάς Λάζαρος, Καθηγητής Παθολογίας/Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σχοινάς Χρήστος, Αν. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τσαρούχα Αλεξάνδρα Κ., Επ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Δ. Π. Θράκης.

Τσιαντής Κώστας, Ph.D Maryland University, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών

3 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 03.10.2010 ΜΕΧΡΙ 10.10.2010, 08.00 πμ. ΣΥΝΟΛΟ 299

Γεωργουλάς Νικόλαος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη, Δημοκρίτειο Π. Θράκης.

Καράκος Άλεξ Σ., Αν. Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρ. Μηχανικών & ΗΥ Μηχανικών, Δ. Π. Θράκης

Κλήμης Νικόλαος Σ., Αν. Καθηγητής, Τμ. Πολ. Μηχανικών, Δημοκρίτειο Π/μιο Θράκης.ΜΕΤΑ ΤΗΝ 09.10.2010 ΜΕΧΡΙ 16.10.2010, 08.00 πμ. ΣΥΝΟΛΟ 300

Κυριακόπουλος Ευθύμιος, Ομ. Καθηγητής, Σχ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.=================================================


SOME POINTS ON THE FORMULATION OF A CORRECT POLICY FOR THRACE
AN OPEN LETTER TO THE GREEK LEADERSHIP


By
The Hellenic Academic FORUM


His Excellency Mr. President of the Hellenic Republic
Honorable Prime Minister
Honorable Leaders of the Political Parties
Honorable Members of Parliament


The Hellenic Academic FORUM has as members Greek university professors and scientists, Ph.D. holders, from Greece, Cyprus, the USA and from 19 other countries. It is a branch of the Hellenic Electronic Center ( www.greece.org) a nonprofit Organization established in the US to promote Greek interests and having close to 40,000 members.


We have recently been recipients of messages of distress from colleagues in Thrace and of alarming information about the results of an education policy which has been pursued for years in the minority areas in Thrace. We have also monitored the relevant news reports and television broadcasts on the matter of the heroic teacher, Ms. Hara Nikopoulou, and the actions of some individuals whose intention is to Turkify the region. As ordinary Greeks who love our homeland, and many of us as teaching scholars, we would like to express our profound concern and alarm with the Greek government's handling of a national problem of critical importance.


It came to our attention from various sources that the educational policy implemented in Thrace is largely based on proposals by a research group at the University of Athens, funded from EPEAEK programs (Operational Program for Education and Primary Vocational Training) with sums totaling 20 million Euros. We do not wish to enter into any criticism of thesε proposals, as this was done by others who have more information about their relative merit. However, we want to stress that we consider it inconceivable and very dangerous that a national policy on such a crucial and sensitive issue, a policy forcing the Pomaks and Roma of Thrace to be taught Turkish as their mother language, with obvious consequences on their social and national assimilation, to be based on the ambiguous views of a certain academic research group, regardless of the academic credentials of the people involved.


We regard that a national policy on such an issue should be based on the recommendations of a National Policy Council (for Thrace), staffed not just by academics but by highly acknowledged experts, diversely experienced and by reputable scientists, some of whom are now living in Thrace and have direct knowledge of the pertinent problems. Such a Council should consider the views not only of a certain group with direct access to the centers of power, but other views as well; it should examine in depth the impact of any relevant item always within the framework of existing treaties which govern the status of minorities, international practices, local experience, and relevant Turkish policies towards the Greeks of Constantinople, Imbros and Tenedos. Only after such a thorough investigation, the Council should recommend an appropriate national policy and actions necessary to achieve our national objectives.


The manner in which such issues of vital interest have been addressed by the leaders of our country over the past decades, indicates a lack of professionalism or seriousness of purpose at best. Unfortunately, it is this type of not thoroughly examined actions that have led Greece, in many areas, to its current plight which hurts us all and provokes our citizens to cynicism and loss of pride.
We believe that within the framework of the reorganization of the country that the present government has announced, priority should be placed on the creation, without fanfare, of a National,( i.e. above partisan lines), Council for addressing the problems of Thrace, and which will urgently examine the problems related to education in the Greek Muslim schools and the attempted Turkification of the region. This Council must be staffed and supported by the best resources Hellenism can provide, independent of partisan considerations and interventions, and all political parties must guarantee its continuity. Obviously, the council will act as a think tank, in an advisory capacity for strategic planning and formulation of policy alternatives, while the responsibility for the decisions will always be with the government.


Let us take heed of the cries of agony and pay attention to the anxieties of those Greeks, Christian Pomaks and Roma, who have remained in our Thrace. Let us start as a nation doing what is needed, without ideological prejudices or preconceptions but rather with criteria based on national interest and common sense. At the same time, let us make sure at least that the Law is fully applied in every city and village of Thrace, so that no Greek citizen of the region, Christian or Muslim, feels that he/she belongs to an oppressed minority in his/her own country. This way we may prevent future, and as many of us fear upcoming, national calamities.


Respectfully submitted,

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΟΜΑΚΙΚΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ)

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΟΜΑΚΙΚΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ)

Από το βιβλίο του Νικολάου Θ.Κόκκα,
UCHEM SO POMATSKO, Μαθήματα Πομακικής γλώσσας, τ. Α’
Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης. Ξάνθη 2004.

ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Δείτε πρώτο το μάθημα σε βίντεο
ΚΕΙΜΕΝΟ


Kámatnata Hanâ


Ya som Aidîn! She mu dúmem za móso hanô. Na isók fotográfa vídite: máyka i bubáyko, bába i dâdo, séstra, míchek brat, kótkata i dvéne kúcheta. She zafátom sas máyko, na sredé fotográfane. Tîye ye zavót Sabihá. Íma dlôgo kóso i zelénï óche. Tya mi dragóva yátse. Bubáyko go zavót Erján. Mózhate da go vídite at góre faf lâvono stráno. Tóy íma krópo kóso i kahvârenï óche. Tóy yátse rábati, ála faf Nedéle sedí sas námi. Ya som na dólne kráy fotográfane. Faf désne ye Jemalíko. Tóy ye na dve godínï. Drágo mi ye da ígrom sas tóga. Náshana sestrá ye pri tóga. Tya íma rúso kóso i chórnï óche. Tya ye hîtra i kámatna. Tya ye na besh godínï. Yéshte ne varví na mechíte. At góre faf désneno stráno mózhate da vídite dâdo i bábo. Tíye so yátse húbavi i dáyma mi pomágot i kázavot mi stárï istoríe. Ímame i dve kúcheta, annó gulâmo i annó míchko. Bubáyko hódi sas gulâmeno kúche da fíri záykove. Míchkono kúche dáyma igró sas annók zhólta tópa. Náshana kótka dáyma slédi máyko. Nîye so dragóvame adínïyen sas drúganek. Níye sme anná kámatna hanâ!


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Η όμορφη οικογένειαΕίμαι ο Αϊντίν. Θα σας μιλήσω για την οικογένειά μου. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπετε: τη μητέρα και τον πατέρα, τη γιαγιά και τον παππού, την αδελφή μου, το μικρό αδελφό μου, τη γατούλα και δυο σκυλάκια. Θα αρχίσω με τη μητέρα μου, στη μέση της φωτογραφίας. Τη λένε Σαμπιχά. Έχει μακριά μαλλιά και πράσινα μάτια. Αυτή με αγαπάει πολύ. Τον πατέρα μου τον λένε Ερτζάν. Μπορείτε να τον δείτε πάνω στην αριστερή πλευρά. Αυτός έχει κοντά μαλλιά και καφετιά μάτια. Αυτός δουλεύει πολύ, αλλά την Κυριακή κάθεται μαζί μας. Εγώ είμαι στο κάτω άκρο της φωτογραφίας. Στα δεξιά είναι ο μικρός Τζεμαλή. Αυτός είναι δύο ετών. Μού αρέσει να παίζω μαζί του. Η αδελφή μας είναι μαζί του. Αυτή έχει ξανθά μαλλιά και μαύρα μάτια. Είναι έξυπνη και όμορφη. Αυτή είναι πέντε ετών. Δεν πάει ακόμα στο σχολείο. Στην πάνω δεξιά πλευρά μπορείτε να δείτε τον παππού και τη γιαγιά. Αυτοί είναι πολύ καλοί και πάντοτε μας βοηθούν και μας λένε παλιές ιστορίες. Έχουμε και δυο σκυλιά, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Ο μπαμπάς πηγαίνει με το μεγάλο σκυλί να κυνηγήσει λαγούς. Το μικρό σκυλί πάντα παίζει με μια μικρή κίτρινη μπάλα. Η γατούλα μας πάντοτε ακολουθεί τη μαμά. Εμείς αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε μία όμορφη οικογένεια!


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

móyesa = η δική μου
hanâ = οικογένεια
fotográf = φωτογραφία
dâdo = παππούς
bába, bábo = γιαγιά
míchek = μικρός
zafátom = αρχίζω
na sredé = στη μέση
dlôgo kóso = μακρύ μαλλί
krópo kóso = κοντό μαλλί
zelénï óche = πράσινα μάτια
chórnï óche = μαύρα μάτια
at gore = πάνω
at dol = κάτω
faf lâvo = στα αριστερά
faf désne = στα δεξιά
rábatem = εργάζομαι
sas toga = μαζί του
pri toga = δίπλα του
rúsa = ξανθιά
hîtra = έξυπνη
yéshte = ακόμα
mechít = σχολείο
dáyma, záfse = πάντα
istoría = ιστορία
fírem = κυνηγώ
záykove = λαγοί (ενικός αριθμός: záyek)
zholt = κίτρινος
slédem = ακολουθώ
adínïyen sas drúganek = o ένας με τον άλλον
muhá = μύγα
kozá = κατσίκα
tsvät = λουλούδι
petél = κόκορας
raká = χέρι
kolâno = γόνατο
rámo = ώμος
svíne = γουρούνι
alentrík / lámba = λάμπα
maslína = ελιά
luk = κρεμμύδι
mushtrák / kenéf = τουαλέτα
abigrávom = τριγυρνάω

ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

Máyka mi dragóva yátse.

Bubáyko íma krópo kóso i kahvârenï óche.

Drágo mi ye da ígrom sas Jemalíko.

Náshana sestrá íma rúso kóso i chórnï óche.

Faf désneno stráno mózhate da vídite dâdo i bábo.

Náshana kótka dáyma slédi máyko.

Níye sme anná kámatna hanâ!ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΤΑ ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ-ΟΥΔΕΤΕΡΟ)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
(ΚΑΤΑΦΑΣΗ-ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΡΝΗΣΗ)
ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

Μιλήστε πομάκικα: Dúmite Pomátsko!

- She pyéte li kahvô? = Θα πιείτε καφέ;
- She pyéme! = Θα πιούμε!

- Íshtish li vódο? = Θέλεις νερό;
- Ne íshtom! = Δε θέλω!

- Zápali lámbo to / alentríkate. = Άναψε τη λάμπα / το φακό.

- ‘Izgasi lámbo to / alentríkate. = Σβήσε τη λάμπα / το φακό.


- Kakná íshtish da yedésh? = Τι θέλεις να φας;
- Hlâba i sîrenye. = Ψωμί και τυρί.

- Kakná she yedéme? = Τι θα φάμε;
- Lúka i maslínï. = Κρεμμύδι και ελιές.

- Kadé she varvísh? = Πού θα πας;
- She da vórvem na barchínono. = Θα πάω στον κήπο.

- Hátte na barchínono! = Άντε να πάμε στο βουνό!
- Na katró barchíno? = Σε ποιο βουνό;

- Mózhate li da mi kázhate pótene? = Μπορείτε να μου δείξετε το δρόμο;
- Kadé íshtish da ídish? = Πού θέλεις να πας;

- Kadé ye dukyánot? = Πού είναι το μαγαζί;
- Kakná she kupóvash? = Τι θα αγοράσεις;

- Kadé ye mushtrákot / kenéfen? = Πού είναι η τουαλέτα;
- Itúka advón! = Εκεί έξω!


* Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα, UCHEM SO POMATSKO - Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας. Έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, Ξάνθη 2004

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Το ανθρώπινο σώμα

Οι Πομάκοι στη Θράκη και η ζωντανή γλώσσα της μουσουλμανικής μειονότητας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα:
Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας
Ξάνθη 2004
Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα:
Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας
Ξάνθη 2004
Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΥ

Οι Πομάκοι στη Θράκη και η ζωντανή γλώσσα της μουσουλμανικής μειονότητας

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ

Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα: Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας
Ξάνθη-2004, έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης


ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΤΑ ΡΟΥΧΑ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΤΑ ΡΟΥΧΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ

Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα: Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας
Ξάνθη-2004, έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο ΘράκηςΠΟΜΑΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ

Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα: Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας
Ξάνθη-2004, έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης

ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ

Πέτρινα γεφύρια του Νομού Ξάνθης
Νικόλαος Κόκκας


Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Τα περισσότερα από τα παλιά γεφύρια της Ξάνθης βρίσκονται στην ορεινή περιοχή και χρονολογούνται από το 18ο-19ο αιώνα ενώ υπάρχουν και κάποια νεώτερα. Μέχρι πρόσφατα, τα γεφύρια αυτά αποτελούσαν απαραίτητο συμπλήρωμα του οδικού δικτύου. Το σημείο όπου θα κτίζονταν ένα γεφύρι καθορίζονταν από τη διαμόρφωση της κοίτης των ποταμών, έτσι ώστε η όλη κατασκευή να θεμελιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η θέση τους ήταν κομβική – σημείο συνάντησης κεντρικών δρόμων και μονοπατιών. Εξαιτίας της σπουδαιότητας των γεφυριών, ήταν συνηθισμένο φαινόμενο κοντά τους να κτίζονται χάνια, μύλοι, στρατιωτικά φυλάκια. Για την κατασκευή των παραδοσιακών γεφυριών εργάζονταν ειδικευμένοι μάστορες. Με βασικό δομικό υλικό την πέτρα, άρχιζαν να κτίζουν ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές προχωρώντας σιγά σιγά προς την κορυφή.

Τα παραδοσιακά γεφύρια του Ν. Ξάνθης ποικίλλουν ως προς το μέγεθος, τη μορφή τους και ως προς τον αριθμό των τόξων τους. Τα κεντρικά τόξα είναι ημικυκλικά ή οξυκόρυφα ενώ υπάρχουν και τα λεγόμενα «ανακουφιστικά τόξα» ή «παράθυρα» που αποστολή τους έχουν να μειώνουν το βάρος του γεφυριού και να διευκολύνουν τη διέλευση του νερού σε περίπτωση πλημμύρας. Το πιο ανθεκτικό τμήμα των γεφυριών είναι, βέβαια, η βάση τους. Στα σημεία έδρασης στους βράχους χρησιμοποιούνται συνήθως μεγαλύτερες πέτρες, ενώ στις μεγάλες κατασκευές σχηματίζεται ένα είδος «πρύμνης» η οποία προστατεύει το όλο οικοδόμημα από τη σφοδρότητα του νερού. Στο πάνω μέρος των γεφυριών παρατηρούμε ότι το οδόστρωμα θυμίζει τα καλντερίμια των μονοπατιών, με πλατειές επίπεδες πέτρες.

Τα περισσότερα παραδοσιακά γεφύρια του Ν.Ξάνθης βρίσκονται στον ποταμό Κόσυνθο και στον ποταμό Κομψάτο. Στο 5ο χιλιόμετρο του δρόμου Ξάνθης – Σταυρούπολης συναντάμε ένα μεγάλο σε μήκος, αλλά όχι και σε ύψος γεφύρι, από το οποίο διασώζονται δύο μεγάλες καμάρες. Ένα χιλιόμετρο πιο μετά, στον ίδιο δρόμο, βλέπουμε σε ένα παραπόταμο του Κόσυνθου ένα μικρό μονότοξο πέτρινο γεφύρι. Στο 7ο χιλιόμετρο υπάρχει μία νεώτερη μεγάλη γέφυρα, που είναι σε χρήση και στο σημερινό οδικό δίκτυο, ενώ στο 8ο χιλιόμετρο συναντάμε τα ερείπια από το μονότοξο γεφύρι που παρασύρθηκε από το νερό σε πρόσφατες πλημμύρες. Ακολουθώντας την ίδια πορεία, συναντάμε μικρά μονότοξα γεφύρια στο 8ο, 11ο, 20ο χιλιόμετρο προς τη Σταυρούπολη.

Στον ποταμό Κομψάτο, συναντάμε αρκετές γέφυρες, που εντυπωσιάζουν με την αρχιτεκτονική τους τελειότητα. Αρχίζοντας από τις Θέρμες συναντάμε σε λίγο τη μεγάλη γέφυρα της Μέδουσας και μία ακόμη συνεχίζοντας το χωματόδρομο προς Κοττάνη. Αν ακολουθήσουμε το μονοπάτι προς Κούνδουρο και Τσαλαπετεινό θα οδηγηθούμε, μετά από πεζοπορία δύο ωρών σε μία επιβλητική γέφυρα με μία κεντρική αψίδα και μικρότερα τόξα στις άκρες. Στην περιοχή Σατρών υπάρχουν τέσσερεις ακόμα γέφυρες: μία νεώτερη κατασκευή του αιώνα μας, λίγο έξω από το χωριό, μία παλιά γεφύρα μέσα στις Σάτρες, μία αρκετά ψηλή στο χωματόδρομο που οδηγεί προς τον οικισμό Ακραίος και μία μικρή στο δρόμο προς το χωριό Τέμενος. Η σημαντικότερη γέφυρα του Κομψάτου, βέβαια, είναι η βυζαντινή γέφυρα του Ίασμου στην γειτονική περιοχή του Ν. Ροδόπης, πραγματικό στολίδι για όλη τη Θράκη.

Στο Ν. Ξάνθης, υπάρχουν επίσης μικρότερα γεφύρια, συχνά μέσα σε οικισμούς, όπως εκείνα στη Σιδηρόπετρα, στο Καλότυχο, στις Θέρμες και στο Κάτω Καρυόφυτο (κτισμένο το 1813).

ΠΗΓΗ: http://www.ipet.gr/cultureportalweb/article.php?article_id=1&topic_id=13&level=2&belongs=9&area_id=43&lang=gr&hightlight=ΓΕΦΥΡΙΑ